Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl

Autor : 🕔04.11.2006 📕7.292
Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč
♡ Chci přispět

Čl.150.

Vláda egyptská bude míti úplnou volnost jednání při úpravě právního postavení a podmínek usazování německých příslušníků v Egyptě.

Čl.151.

Německo dává své svolení, aby byl zrušen nebo změněn podle přání vlády egyptské dekret vydaný Jeho Výsostí chedivem dne 28. listopadu 1904 o komisi pro veřejný dluh egyptský.

Čl.152.

Německo svoluje, pokud o ně jde, aby byla přenesena na vládu Jeho britského Veličenstva práva udělená Jeho císařskému Veličenstvu sultánovi smlouvou podepsanou v Cařihradě dne 29. října 1888 o volné plavbě průplavem Suezským.

Vzdává se veškeré účasti v egyptské radě zdravotnické, námořní a karanténní a svoluje, pokud o ně jde, aby oprávnění této rady byla přenesena na úřady egyptské.

Čl.153.

Veškeré statky a majetek německé říše a států německých v Egyptě přecházejí ipso facto na vládu egyptskou bez jakékoli náhrady.

V tomto směru se bude míti za to, že statky a majetek německé říše a států zahrnují veškerý majetek koruny, říše a států německých, jakož i soukromý majetek bývalého císaře německého a ostatních osob panovnických.

S veškerými movitými i nemovitými statky náležejícími v Egyptě příslušníkům německým bude naloženo podle Oddílu III a IV Části X (Klausule hospodářské) této smlouvy.

Čl.154.

Při dovozu do Německa bude nakládáno se zbožím egyptským jako se zbožím britským.

Oddíl VII.

Turecko a Bulharsko.

Čl.155.

Německo se zavazuje uznati a schváliti všecky úpravy, jež mocnosti spojené a sdružené uzavrou s Tureckem a s Bulharskem o jakýchkoli právech, zájmech nebo výsadách, na něž by Německo nebo němečtí příslušníci mohli činiti nárok v Turecku a v Bulharsku a jež nejsou předmětem ustanovení této smlouvy.

Oddíl VIII.

Šantun.

Čl.156.

Německo se vzdává ve prospěch Japonska veškerých svých práv, právních titulů a výsad týkajících se zejména území Kiau-Čou, železnic, dolů a podmořských kabelů, jichž nabylo smlouvou, kterou uzavřelo s Čínou dne 6. března 1898, a jakýmikoli jinými akty týkajícími se provincie Šantun.

Veškerá německá práva na železnici ze Cin-tau do Cin-anfu i s jejími odbočkami a veškerým příslušenstvím všeho druhu: nádražími, skladišti, zařízením pevným i obíhajícím, doly, závody a provozovacím materiálem důlním, jsou a zůstanou majetkem Japonska se všemi právy a výsadami k nim se pojícími.

Podmořské kabely německého státu ze Cin-tau do Šanchaje a z Cin-tau do Čefu se všemi právy, výsadami a vlastnictvími s nimi spojenými rovněž zůstanou majetkem Japonska bez jakéhokoli břemene.

Čl.157.

Práva k věcem movitým i nemovitým, která má stát německý v území Kiau-Čou, jakož i všechna práva, jež by mohl uplatňovati z důvodu vykonaných prací neb zlepšení neb nákladů, jím přímo neb nepřímo vynaložených a území se dotýkajících, jsou a zůstanou majetkem Japonska bez jakýchkoli břemen.

Čl.158.

Do tří měsíců po tom, kdy nabude tato smlouva působnosti, odevzdá Německo Japonsku veškeré archivy, knihy, plány, právní listiny a doklady všeho druhu týkající se občanské, vojenské, finanční, soudní nebo jiné správy území Kiau-Čou, ať jsou kdekoli.

V téže lhůtě oznámí Německo Japonsku veškeré smlouvy, úpravy nebo ujednání týkající se práv, právních titulů nebo výsad uvedených ve dvou předcházejících článcích.

Seriál

 1. Versaillská mírová smlouva (české znění)
 2. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Preambule
 3. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 1.díl
 4. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část I. - Úmluva o společnosti národů. Čl.1.- Čl.26. 2.díl
 5. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část II. - Hranice Německa. Čl.27.- Čl.30.
 6. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 1.díl
 7. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 2.díl
 8. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 3.díl
 9. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 4.díl
 10. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl
 11. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl
 12. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 7.díl
 13. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 1.díl
 14. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IV. - Práva a zájmy německé mimo Německo. Čl.118- Čl.158. 2.díl
 15. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (1. díl)
 16. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část V. - Klausule vojenské, námořní a vzduchoplavecké. Čl.159.- Čl.213. (2. díl)
 17. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VI. - Váleční zajatci a hroby. Čl.214.- Čl.226.
 18. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VII. - Ustanovení trestní. Čl.227.- Čl.230.
 19. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 1.díl
 20. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 2.díl
 21. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část VIII. - Náhrada škod. Čl.231.- Čl.247. 3.díl
 22. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část IX. - Klausule finanční. Čl.248.- Čl.263.
 23. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 1.díl
 24. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 2.díl
 25. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 3.díl
 26. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 4.díl
 27. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 5.díl
 28. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část X. - Klausule hospodářské. Čl.264.- Čl.312. 6.díl
 29. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XI. - Vzduchoplavba. Čl.313.- Čl.320.
 30. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386.1. díl
 31. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 2. díl
 32. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XII. - Přístavy, vodní cesty a železnice Čl.321.- Čl.386. 3. díl
 33. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 1.díl
 34. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIII. - Práce. Čl.387.- Čl.427. 2.díl
 35. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XIV. - Záruky provedení. Čl.428.- Čl.433.
 36. Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část XV. - Klausule rozličné. Čl.434.- Čl.440.

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.11.2006 📕7.292