Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 6.díl

Autor: František Vach / Quatí 🕔︎︎ 👁︎ 14.713

Čl.92.

Podíl a ráz finančních břemen Německa a Pruska, která bude Polsku převzíti, budou určeny podle článku 254 Části IX (Klausule finanční) této smlouvy.

Ona část dluhu, která se podle názoru komise reparační, ustanovené podle řečeného článku, vztahuje na opatření, jež učinily vlády německá a pruská za účelem německé kolonisace Polska, bude vyloučena z části, kterou by mělo Polsko převzíti.

Reklama

Určujíc po rozumu článku 256 této smlouvy hodnotu statků a majetku říše neb států německých, které přecházejí zároveň na Polsko s územími, jež mu budou přidělena, komise reparační vyloučí z tohoto odhadu budovy, lesy a jiný státní majetek, který náležel bývalému království polskému. Tohoto majetku nabude Polsko bezplatně a bez jakýchkoli břemen.

Ve veškerých územích Německa, kterých se dostává ve smyslu této smlouvy Polsku a která jsou uznávána s konečnou platností za jeho součástky, nesmějí statky, práva a zájmová účastenství příslušníků německých býti po rozumu článku 297 likvidovány vládou polskou, leda podle těchto ustanovení:
1. Výtěžek likvidace musí býti vyplacen přímo oprávněnému;

2. prokázal-li by oprávněný před smíšeným soudem rozhodčím, ustanoveným v Oddílu VI Části X (Klausule hospodářské) této smlouvy, nebo před rozhodčím, jejž by jmenoval tento soud, že podmínky prodeje aneb opatření, jež učinila polská vláda mimo obecné zákonodárství, neprávem byly na újmu ceně, může soud neb rozhodčí přiznati oprávněnému přiměřenou náhradu, kterou polská vláda bude povinna zaplatiti.

Pozdější úmluvy upraví veškeré otázky, které by nebyly upraveny touto smlouvou a ke kterým by mohlo zavdati podnět postoupení řečených území.

Čl.93.

Polsko schvaluje a svoluje, aby byly do smlouvy s Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými pojaty předpisy, jež tyto mocnosti budou pokládati za nutné k ochraně zájmů obyvatelů v Polsku, kteří se od většiny obyvatelstva liší rasou, jazykem neb náboženstvím.

Reklama

Polsko je rovněž srozuměno s tím, aby byla pojata do smlouvy s Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými ustanovení, která tyto mocnosti uznají za nutná, aby byla obchodu ostatních států zabezpečena svoboda průvozu a nakládání, vyhovující zásadám slušnosti.

Oddíl IX.

Východní Prusy.

Čl.94.

V oblasti ležící mezi jižní hranicí území Východních Prus, jak jest určena v článku 28 Části II (Hranice Německa) této smlouvy, a mezi čarou níže popsanou, bude obyvatelstvo povoláno, aby hlasováním označilo stát, ke kterému si přeje býti připojeno: západní a severní hranice území vládního okresu (Regierungsbezirk) olštýnského (Allenstein) až k jejímu styku s hranicí mezi kraji (Kreise) oleckým a wegoborským (Angerburg); odtud severní hranice kraje oleckého k jejímu styku se starou hranicí Východních Prus.

Čl.95.

Nejdéle do čtrnácti dnů po tom, kdy tato smlouva nabude působnosti, vzdálí se vojsko a úřady německé z výše popsané oblasti. Až do úplného vyklizení zdrží se jakýchkoli rekvisicí, ať peněžních či v naturáliích, a každého opatření, které by mohlo býti na újmu hmotným zájmům země.

Jakmile vyprší lhůta výše označená, bude řečená oblast postavena pod správu mezinárodní komise složené ze čtyř členů, jmenovaných Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými. Tato komise bude míti obecnou plnou moc správní a zvláště bude pověřena úkolem, aby organisovala hlasování a aby učinila všechna opatření, která uzná za nutná k zabezpečení svobody, čistoty a tajnosti hlasování. Komise bude též zmocněna rozhodovati o všech otázkách, ke kterým může zavdati podnět provádění těchto předpisů. Komise učiní všechna opatření sloužící k tomu, aby byla podporována při výkonu svého úřadu pomocníky, jež si vybéře z místního obyvatelstva. Její rozhodnutí budou se díti většinou hlasů.

Hlasovací právo bude přiznáno všem osobám bez rozdílu pohlaví, které vyhovějí těmto podmínkám:
a) osobám, kterým bude plných 20 let v době, kdy tato smlouva nabude působnosti;

b) osobám, které se narodily v oblasti podléhající plebiscitu aneb mají tam své bydliště neb obvyklý pobyt od doby, která bude určena komisí.

Každý bude hlasovati v obci, v níž má bydliště, nebo v obci, v níž se narodil, nemá-li bydliště v řečené oblasti.

Výsledek hlasování bude zjišťován po obcích (Gemeinden) podle většiny hlasů v každé z nich.

Až se hlasování skončí, bude počet hlasů v každé obci komisí oznámen Čelným mocnostem spojeným a sdruženým spolu s podrobnou zprávou o postupu při hlasování a s návrhem čáry, která by měla býti přijata za hranici Východních Prus v této končině; při tom se bude přihlížeti k přání obyvatelstva, vyjádřenému hlasováním, i k poměrům zeměpisným a hospodářským jednotlivých míst. Čelné mocnosti spojené a sdružené určí poté hranici mezi Východními Prusy a Polskem v této končině.

Reklama

Jestliže čára hraniční určená Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými bude toho druhu, že vyloučí z Východních Prus některou část území vymezeného v článku 94, bude se vztahovati prohlášení Německa, že se vzdává svých práv ve prospěch Polska, tak jak jest obsaženo v hořejším článku 87, též na území takto vyloučené.

Jakmile Čelné mocnosti spojené a sdružené určí hraniční čáru, notifikuje mezinárodní komise správním úřadům Východních Prus, že se jim jest znovu ujmouti správy území ležícího na sever od linie takto určené, což musí učiniti v měsíci po tomto oznámení a způsobem předepsaným komisí. V téže lhůtě a způsobem komisí předepsaným musí se vláda polská postarati o správu území ležícího na jih od určené čáry. Jakmile bude správa země takto zabezpečena na jedné straně úřady Východních Prus, na druhé polskými, skončí se plná moc komise.

Náklady komise, jak za její úřadování tak za správu oblasti, půjdou na vrub místních důchodů; co jest nad to, ponesou Východní Prusy v poměru, který bude určen Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými.

Čl.96.

V oblasti obsahující kraje (Kreise) štumský (Stuhm) a suszský (Rosenberg) a část kraje malborského (Marienburg), která jest na východ od Nogatu, jakož i část kraje kwidzyňského (Marienwerder), která jest na východ od Visly, bude obyvatelstvo povoláno, aby hlasováním po jednotlivých obcích (Gemeinden) projevilo, zda si přeje, aby jednotlivé obce ležící na tomto území přináležely k Polsku či k Východním Prusům.

Čl.97.

Nejdéle do čtrnácti dnů po tom, kdy tato smlouva nabude působnosti, vzdálí se vojsko a úřady německé z oblasti popsané v článku 96; až do úplného vyklizení zdrží se jakýchkoli rekvisicí, ať peněžních či v naturáliích, a každého opatření, které by mohlo býti na újmu hmotným zájmům země.

Jakmile vyprší lhůta výše označená, bude řečená oblast postavena pod správu mezinárodní komise složené z pěti členů, jmenovaných Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými. Tato komise, provázená, bude-li toho třeba, potřebnými silami vojenskými, bude míti obecnou plnou moc správní a zvláště bude pověřena úkolem, aby organisovala hlasování a aby učinila všechna opatření, která uzná za nutná k zabezpečení svobody, čistoty a tajnosti hlasování. Přizpůsobí se, pokud jí to bude možno, ustanovením této smlouvy týkajícím se plebiscitu v oblasti olštýnské. Její rozhodnutí budou se díti většinou hlasů.

Náklady komise, jak za její úřadování tak za správu oblasti jí podřízené, půjdou na vrub místních důchodů.

Až se hlasování skončí, bude počet hlasů v každé obci komisí oznámen Čelným mocnostem spojeným a sdruženým spolu s podrobnou zprávou o postupu při hlasování a s návrhem čáry, která by měla býti přijata za hranici Východních Prus v této končině; při tom se bude přihlížeti k přání obyvatelstva, vyjádřenému hlasováním, i k poměrům zeměpisným a hospodářským jednotlivých míst. Čelné mocnosti spojené a sdružené určí hranici mezi Východními Prusy a Polskem v této končině tak, aby při nejmenším ponechaly Polsku pro celý úsek hranic jdoucí podél Visly plnou a neomezenou moc nad řekou, počítaje v to i její východní břeh na vzdálenost potřebnou pro její správu a melioraci. Německo se zavazuje, že nikdy nezřídí opevnění na žádné části řečeného území, která zůstane německá.

Čelné mocnosti spojené a sdružené stanoví zároveň řád, který zabezpečí obyvatelstvu Východních Prus za slušných podmínek přístup k Visle a její používání, ať již pro ně samé, ať pro jejich zboží, či pro jejich lodi, a to způsobem, který by nejlépe hověl jejich zájmům.

Určení hranice a řády nahoře uvedené budou závazné pro všechny zúčastněné strany.

Jakmile bude správa země zabezpečena na jedné straně úřady Východních Prus, na druhé polskými, skončí se plná moc komise.

Čl.98.

Německo a Polsko uzavrou v roce následujícím po dni, kdy nabude působnosti tato smlouva, úmluvu, jejížto předpisy, nastala-li by neshoda, budou stanoveny Radou Společnosti národů, k tomu konci, aby na jedné straně Německu byla zabezpečena plná a postačitelná možnost spojení železničního, telegrafního a telefonického mezi zbytkem Německa a Východními Prusy přes polské území, na druhé straně aby Polsku byla zabezpečena táž možnost pro jeho spojení se svobodným městem Gdaňskem přes německé území, které by se snad rozkládalo na pravém břehu Visly mezi Polskem a svobodným městem Gdaňskem.

Oddíl X.

Klajpeda (Memel).

Čl.99.

Německo se zříká ve prospěch Čelných mocností spojených a sdružených všech práv a právních titulů na území ležící mezi mořem Baltským, severovýchodní hranicí Východních Prus, jak jest popsána v článku 28 Části II (Hranice Německa) této smlouvy, a bývalými hranicemi mezi Německem a Ruskem.

Německo se zavazuje, že uzná opatření, která učiní Čelné mocnosti spojené a sdružené o těchto územích, jmenovitě pokud jde o státní příslušnost jejich obyvatel.

Oddíl XI.

Svobodné město Gdaňsk.

Čl.100.

Německo se zříká ve prospěch Čelných mocností spojených a sdružených všech práv a právních titulů na území pojatá v těchto hranicích: od moře Baltského směrem k jihu až k styčnému bodu hlavních plavebních koryt Nogaty a Visly:
hranice Vých.Pruska tak, jak jest popsána v čl. 28 Části II (Hranice Německa) této smlouvy;
odtud hlavním plavebním korytem Visly po vodě až k bodu ležícímu asi 6.5 km na sever od mostu ve Tčevu (Dirschau);
odtud směrem sev.-záp. až ke kotě 5, ležící 1.5 km na jihovýchod od kostela v Güttlandu:
čára, která bude určena na místě samém;
odtud směrem západním až k výběžku, který tu tvoří kraj košcierský (Berent) 8.5 km na sev.-východ od Skarszew (Schöneck):
čára, která bude určena na místě samém tak, aby šla mezi obcí Milobadž (Mühlbanz) na jihu a obcí Rebielcz (Rambeltsch) na severu;
odtud směrem západním hranice kraje košcierského až k výběžku, který tvoří 6 km na sev.-sev.-záp. od Skarszew;
odtud až k bodu ležícímu na střední linii Lakijského jezera:
čára, která bude určena na místě samém, jdoucí na sever od Nového Wietce a Szaraparty (Neu-Fietz a Schatarpi) a na jih od Barenhütte a Laki;
odtud střední čarou Lakijského jezera až k jeho severnímu kraji;
odtud až k jižnímu kraji Polecinského jezera:
čára, která bude určena na místě samém;
odtud střední čarou Polecinského jezera až k jeho severnímu konci;
odtud směrem sev.-východním a až k bodu ležícímu asi 1 km na jih od kostela v Kolébkách, kde železnice Gdaňsk-Wejherowo (Neustadt) protíná potok:
čára,která bude určena na místě samém, jdoucí na jihovýchod od obcí Kamela, Skrzeszewo, Fidlin, Sulmin (Richthof), Maternia, Schäferei (Kamehlen, Krissau, Fidlin, Sulmin [Richthof], Mattern, Schäferei) a na sev.-záp. od obcí Nová Ves, Marszewy, Czapielsk, Górny Kielpin, Kielpinek (Neuendorf, Marschau, Czapielken, Hoch- a Klein-Kelpin), Pulvermühl, Renneberg, a měst Oliva a Sopoty; odtud tok řečeného potoka až k moři Baltskému.

Hranice svrchu popsané jsou načrtnuty na německé mapě 1:100.000, připojené k této smlouvě pod č. 3.

Čl.101.

Komise složená ze tří členů jmenovaných Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, z nich vrchní komisař jako předseda, z jednoho člena jmenovaného Německem a jednoho Polskem, bude ustavena ve čtrnácti dnech po dni, kdy nabude působnosti tato smlouva, aby stanovila na místě samém hraniční čáru území svrchu uvedeného, majíc pokud možno zřetel k trvajícím hranicím obecním.

Čl.102.

Čelné mocnosti spojené a sdružené se zavazují, že ustaví město Gdaňsk a území vymezené čl. 100, jako svobodné město. Bude postaveno pod ochranu Společnosti národů.

Čl.103.

Ústava svobodného města Gdaňska bude vypracována ve shodě s vrchním komisařem Společnosti národů zástupci svobodného města, náležitě zřízenými. Bude zaručena Společností národů.

Vrchní komisař bude zároveň pověřen, aby rozhodoval v první instanci o všech sporech, které by vznikly mezi Polskem a svobodným městem z podnětu této smlouvy nebo dodatečných ujednání a dohod.

Vrchní komisař bude sídliti v Gdaňsku.

Čl.104.

Úmluva, jejíž znění se zavazují sjednati Čelné mocnosti spojené a sdružené a jež nabude působnosti zároveň s ustavením svobodného města Gdaňska, bude uzavřena mezi vládou polskou a řečeným městem o těchto bodech:
1. svobodné město Gdaňsk bude pojato do celních hranic Polska a bude postaráno o zřízení svobodné oblasti v přístavě;

2. zajistí se Polsku bez jakéhokoliv omezení svobodné užívání a používání vodních cest, doků, nádrží, nábřeží a jiných staveb na území svobodného města, nutných pro dovoz a vývoz Polska;

3. zajistí se Polsku dohled nad Vislou a celou železniční sítí svobodného města a správa Visly a této sítě, kromě tramvají a jiných drah, sloužících především potřebám svobodného města, jakož i dohled nad poštovními, telegrafními a telefonními spojeními mezi Polskem a přístavem gdaňským a správa jich;

4. zajistí se Polsku právo, vybudovati a zdokonaliti vodní cesty, doky, nádrže, nábřeží, železnice a jiná díla a prostředky komunikační svrchu uvedené a najímati nebo kupovati za vhodných podmínek půdu a jiná vlastnictví, nutná k tomuto účelu;

5. bude postaráno o to, aby se ve svobodném městě Gdaňsku nečinil rozdíl na újmu polských státních občanů a jiných osob původu nebo jazyka polského;

6. polské vládě se svěří řízení zahraničních věcí svobodného města Gdaňska, jakož i ochrana jeho státních občanů v cizině.

Čl.105.

Ode dne, kdy tato smlouva nabude působnosti, pozbudou příslušníci němečtí obývající v území popsaném v článku 100 ipso facto německého státního občanství a stanou se státními občany svobodného města Gdaňska.

Čl.106.

Po dobu dvou let ode dne, kdy tato smlouva nabude působnosti, budou němečtí příslušníci, kterým je víc než 18 let a kteří jsou usazeni na území popsaném v čl. 100, míti volnost optovati pro státní občanství německé.

Opce manželova zahrnuje opci manželčinu a opce rodičů opci jejich dětí, kterým ještě není 18 let.

Osoby, které použily práva opce jim vyhrazeného, budou povinny do dvanácti měsíců přenésti své bydliště do Německa.

Bude jim volno podržeti nemovité statky, které mají na území svobodného města Gdaňska. Budou směti odnésti svůj movitý majetek jakéhokoli druhu. Nebude na ně uvalen z tohoto důvodu žádný poplatek ani z vývozu ani z dovozu.

Čl.107.

Všechen majetek náležející říši nebo státům německým a ležící na území svobodného města Gdaňska přejde na Čelné mocnosti spojené a sdružené a bude jimi postoupen svobodnému městu nebo státu polskému podle toho, jak uznají za spravedlivo rozhodnouti.

Čl.108.

Podíl a druh finančních břemen Německa a Pruska, jež bude nésti svobodnému městu, bude stanoven podle článku 254 Části IX (Klausule finanční) této smlouvy.

Pozdější ujednání rozhodnou o všech otázkách, které by mohly vyplynouti z postoupení území uvedeného ve článku 100.

&n

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více