Versaillská mírová smlouva (české znění) - Část III. - Politické klausule Evropské. Čl.31.- Čl.117. 5.díl

Autor: František Vach / Quatí 🕔︎︎ 👁︎ 16.343

Čl.85.

Reklama

 

            Do dvou let od doby, kdy tato smlouva nabude působnosti, budou příslušníci němečtí, kterým je víc než 18 let a kteří jsou usazeni na některém z území uznaných za součást československého státu, míti volnost optovati pro státní občanství německé. Čechoslováci příslušníci němečtí, usazení v Německu, budou míti rovněž volnost optovati pro státní občanství československé.

 

Reklama

            Opce manželova zahrnuje opci manželčinu a opce rodičů zahrnuje opci jejich dětí, kterým ještě není 18 let.

 

            Osoby vykonavší vzpomenuté svrchu právo opce budou povinny do následujících dvanácti měsíců přenésti své bydliště do státu, pro který optovaly.

 

            Bude jim volno podržeti nemovité statky, které mají na území druhého státu, v němž měly bydliště před svou opcí. Budou směti odnésti svůj majetek movitý jakéhokoli druhu. Nebude na ně uvalen z tohoto důvodu žádný poplatek ani z vývozu ani z dovozu.

 

Reklama

            V téže lhůtě Čechoslováci příslušníci němečtí, prodlévající v cizině, budou míti - neodporuje-li tomu cizí zákon a nenabyli-li cizího státního občanství - právo nabýti státního občanství československého, ztrácejíce občanství německé, jestliže splní podmínky předpisů vydaných státem československým.

 

Čl.86.

 

            Stát československý tím, že svoluje k jejich zařazení do smlouvy s Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, přijímá ustanovení, která tyto mocnosti budou pokládati za nutná k ochraně zájmů těch obyvatelů v Československu, kteří se od většiny obyvatelstva liší rasou, jazykem neb náboženstvím.

 

            Stát československý rovněž schvaluje, aby byla pojata ve smlouvu s Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými ustanovení, která tyto mocnosti uznají za nutná, aby byly obchodu ostatních států zabezpečeny svoboda průvozu a způsob obchodování vyhovující zásadám slušnosti.

 

            Podíl a povaha finančních břemen Německa a Pruska, jež bude československému státu převzíti za území slezské postavené pod jeho svrchovanost, budou určeny podle článku 254 Části IX (Klausule finanční) této smlouvy.

 

            Pozdější úmluvy upraví veškeré otázky, které by nebyly upraveny touto smlouvou a ke kterým by mohlo dáti podnět postoupení řečeného území.

 

Oddíl VIII.

 

Polsko.

 

Čl.87.

 

            Německo uznává, jak to již byly učinily mocnosti spojené a sdružené, úplnou nezávislost Polska a vzdává se ve prospěch Polska všech práv a právních titulů na území ohraničená mořem Baltským, východní hranicí Německa, jak byla určena v článku 27 Části II (Hranice Německa) této smlouvy, až k bodu ležícímu asi 2 km na východ od Lorzendorfu, pak čarou sahající k ostrému úhlu, jejž tvoří severní hranice Horního Slezska asi 3 kilometry na severozápad od Simmenau, pak hranicí Horního Slezska až tam, kde se stýká s bývalou hranicí mezi Německem a Ruskem, pak touto hranicí až k bodu, kde protíná tok Němenu, poté severní hranicí Východních Prus, jak je určena v článku 28 Části II výše vzpomenuté.

 

            Ustanovení tohoto článku neplatí však o územích Východních Prus a svobodného města Gdaňska, jak jsou vymezena v řečeném článku 28 Části II (Hranice Německa) a v článku 100 Oddílu XI (Gdaňsk) této smlouvy.

 

            Hranice Polska, pokud nejsou přesně vymezeny touto smlouvou, budou dodatečně určeny Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými.

 

            Komise složená ze sedmi členů, z nichž pět bude jmenováno Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, jeden Německem a jeden Polskem, bude ustavena do čtrnácti dnů po tom, kdy nabude působnosti tato smlouva, aby určila na místě samém hraniční čáru mezi Polskem a Německem.

 

            Rozhodnutí komise stanou se většinou hlasů a budou závazná pro zúčastněné strany.

 

Čl.88.

 

            V části Horního Slezska ohraničené, jak je vypsáno níže, bude obyvatelstvo vyzváno, aby hlasováním udalo, zda si přeje býti připojeno k Německu či k Polsku:     počínaje severním bodem výběžku staré provincie Slezska rakouského, ležícím asi 8 km na východ od Prudníku (Neustadt), stará hranice mezi Německem a Rakouskem až k jejímu styku s hranicí mezi kraji hlubčickým a ratibořským;

            odtud na sever a až k bodu ležícímu asi 2 km na jihovýchod a Ketře:

            hranice mezi kraji hlubčickým a ratibořským;

            odtud na jihovýchod a až k bodu ležícímu na toku Odry přímo na jih od železnice Ratiboř-Bohumín:

            čára, jež bude určena na místě samém a která míjí na jihu Chřenovice;

            odtud stará hranice mezi Německem a Rakouskem, poté stará hranice mezi Německem a Ruskem až k jejímu styčnému bodu se správní hranicí mezi Poznaňskem a Horním Slezskem;

            odtud tato správní hranice až k místu, kde se stýká s hranicí mezi Horním a Středním Slezskem;

            odtud na západ až k bodu, kde se správní hranice v ostrém úhlu otáčí k jihovýchodu, až asi na 3 km na severozápad od Simmenau:

            hranice mezi Horním a Středním Slezskem:

            odtud na západ a až k bodu, který jest určiti a který leží asi 2 km na východ od Lorzendorfu:

            čára, jež bude určena na místě samém a která míjí na severu Kleinhennersdorf;

            odtud na jih až k bodu, kde hranice mezi Horním a Středním Slezskem protíná silnici Městečko-Střížov (Städtel-Karlsruhe):

            čára, která bude určena na místě samém a jež míjí na západ osady Hennersdorf, Bolkovice, Domaslovice, Šemyslov a Doubravku (Hennersdorf, Polkowitz, Noldau, Steinersdorf a Dammer) a na východ osady Střelce, Násale, Vojnovo, Svěrčov a Městečko (Strehlitz, Nassadel, Eckersdorf, Schwirz a Städtel);

            odtud hranice mezi Horním a Středním Slezskem až k jejímu styku s východní hranicí kraje nemodlínského (Falkenberg);

            odtud východní hranice kraje nemodlínského až k bodu výběžku ležícímu asi 3 km na východ od Pušiny (Puschine);

            odtud a až k severnímu vrcholu výběžku bývalé provincie rakouského Slezska ležícímu asi 8 km na východ od Prudníku:

            čára, jež bude určena na místě samém a míjí na východě Bělou (Zülz)

 

            Pravidla, podle nichž se vykoná toto lidové hlasování a podle nichž mu bude vyhověno, ustanovuje připojená příloha.

 

            Vláda polská a německá se zavazují již nyní, každá pokud na ní je, že nebudou v žádném místě svého území ani pronásledovati, ani používati žádného výjimečného opatření pro nižádný skutek politický, který se stane v Horním Slezsku po dobu platnosti právního stavu určeného v připojené příloze a až do uskutečnění trvalého právního stavu v této zemi.

 

            Německo prohlašuje již nyní, že se zříká ve prospěch Polska všech práv a právních titulů na část Horního Slezska, která leží za hraniční čarou, jak bude určena v důsledku plebiscitu Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými.

 

Příloha.

 

§ 1.

 

            Do čtrnácti dnů ode dne, kdy nabude působnosti tato smlouva, vojsko a úřady německé, které by označila komise vzpomenutá v paragrafu 2, musí vykliditi oblast podléhající plebiscitu. Musí se až do úplného vyklizení zdržeti všelikých rekvisicí, ať peněžních či v naturáliích, a každého opatření, které by mohlo býti na újmu hmotným zájmům země.

 

            V téže lhůtě budou rozpuštěny rady dělníků a vojáků zřízené v této oblasti; ti z jejich členů, kteří snad pocházejí z jiného kraje a kteří vykonávají svůj úřad v den, kdy nabude působnosti tato smlouva, aneb jej opustili po 1. březnu 1919, budou rovněž vystěhováni.

 

            Veškerá sdružení vojenská nebo polovojenská, utvořená v řečené oblasti obyvatelstvem této krajiny, budou ihned rozpuštěna. Členové těchto sdružení, kteří nemají své bydliště v řečené oblasti, musí ji opustiti.

 

§ 2.

 

            Oblast plebiscitu bude ihned postavena pod správu mezinárodní komise složené ze čtyř členů, které určí Spojené státy americké, Francie, říše britská a Italie. Bude obsazena vojskem mocností spojených a sdružených. Vláda německá se zavazuje, že usnadní průvoz tohoto vojska do Horního Slezska.

 

§ 3.

 

            Komise bude míti veškerá práva, která vykonávala vláda německá neb vláda pruská, kromě zákonodárství a věcí berních. Kromě toho nastoupí na místo správy provinční neb okresní (Regierungsbezirk).

 

            Komisi přísluší, aby sama stanovila výklad plné moci, která je na ni vznesena těmito ustanoveními, a aby určila, pokud bude vykonávati tuto pravomoc sama a pokud ji ponechá v rukou působících úřadů.

 

            Změny dosavadních zákonů a berní mohou nabýti působnosti jen se souhlasem komise.

 

            Pořádek bude udržován péčí komise za pomoci vojska, které jí bude k disposici, a v rozsahu, který uzná za nutný, policií, jež bude vybrána z lidí pocházejících ze země samé.

 

            Komise se má postarati bez odkladu o nahrazení vyhoštěných úřadů německých, a bude-li toho třeba, dáti sama rozkaz k vyhoštění a přikročiti k nahrazení těch místních úřadů, u nichž se ukáže toho potřeba.

 

            Učiní veškerá opatření vhodná k tomu, aby se zabezpečila svoboda, čistota a tajnost hlasování. Bude moci jmenovitě rozhodnouti o vypuzení každé osoby, která by se snad jakýmkoli způsobem pokoušela falšovati výsledek plebiscitu jakoukoli korupcí neb zastrašováním.

 

            Komise bude míti plnou moc, aby rozhodovala o veškerých otázkách, ke kterým může zavdati podnět provedení těchto předpisů. Přibéře si odborné poradce vybrané z místního obyvatelstva.

 

            Rozhodnutí komise budou se díti většinou hlasů.

 

§ 4.

 

            K hlasování dojde po uplynutí lhůty, kterou určí Čelné mocnosti spojené a sdružené; lhůta tato však nesmí býti kratší šesti, a delší osmnácti měsíců, počítaje ode dne, kdy v oné oblasti zahájí řečená komise svou činnost.

 

            Právo hlasovací bude přiznáno všem osobám bez rozdílu pohlaví, které vyhovějí těmto podmínkám:

a) osobám, kterým bude plných 20 let 1. ledna toho roku, v kterém se bude konati plebiscit;

 

b) osobám, které se narodily v oblasti podléhající plebiscitu aneb tam mají své bydliště od doby, kterou určí komise, ale která nesmí býti pozdější než 1. leden 1919, nebo které byly odtamtud vypuzeny úřady německými, aniž si tam zachovaly své bydliště.

 

            Osobám odsouzeným pro trestný čin politický má býti umožněno, aby vykonaly své hlasovací právo.

 

            Každý bude hlasovati v obci, v níž má bydliště, aneb v obci, kde se narodil, nemá-li bydliště v onom území.

 

            Výsledek hlasování bude zjišťován po obcích podle většiny hlasů v každé z nich.

 

§ 5.

 

            Až se hlasování skončí, bude počet hlasů v každé obci komisí oznámen Čelným mocnostem spojeným a sdruženým spolu s podrobnou zprávou o postupu při hlasování a s návrhem čáry, která by měla býti přijata za hranici Německa v Horním Slezsku; při tom se bude přihlížeti k přání vyjádřenému obyvatelstvem i k poměrům zeměpisným a hospodářským jednotlivých míst.

 

§ 6.

 

            Jakmile hraniční čára bude Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými stanovena, komise oznámí německým úřadům, že se mají znovu ujmouti správy území, o němž bude uznáno, že má býti německé; úřady ony musí tak učiniti do měsíce po tomto oznámení způsobem, který nařídí komise.

 

            V téže lhůtě a způsobem, který nařídí komise, musí se vláda polská postarati o správu území, o kterém bude uznáno, že má býti polské.

 

            Jakmile správa země takto bude zabezpečena na jedné straně úřady německými, na druhé polskými, skončí se plná moc komise.

 

            Náklady na okupační armádu a výlohy komise, jak za její úřadování, tak za správu oblasti, půjdou na vrub místních důchodů.

 

Čl.89.

 

            Polsko se zavazuje, že poskytne volnost přepravy osobám, zboží, lodím, člunům, vozům osobním a nákladním a službě poštovní při přepravě mezi Východními Prusy a ostatním Německem přes území polské, územní vody v to počítaje, a že bude s nimi nakládati, pokud jde o úlevy, omezení a ve všech ostatních směrech při nejmenším stejně příznivě jako s osobami, zbožím, loďmi, čluny, vozy osobními a nákladními a poštovní službou, které jsou podle své státní příslušnosti, svého původu, místa, odkud jsou přiváženy, podle svého vlastnictví nebo místa, odkud vycházejí, buď polské, aneb takové, že požívají ještě větších výhod, než poskytuje Polsko svým vlastním.

 

            Zboží přepravované bude vyňato z veškerých poplatků celních aneb jiných podobných dávek.

 

            Volnost přepravy rozšíří se na službu telegrafní a telefonní za podmínek určených dohodami uvedenými v článku 98.

 

Čl.90.

 

            Polsko se zavazuje, že po patnáct let dovolí vyvážeti do Německa produkty dolů z celé oné části Horního Slezska, která podle této smlouvy připadne Polsku.

 

            Tyto produkty budou prosty všech poplatků vývozních i jakéhokoli jiného břemene neb omezení vývozního.

 

            Zavazuje se rovněž učiniti veškerá opatření, která by byla nutná za tím účelem, aby se prodej přebytečných produktů těchto dolů kupcům v Německu mohl díti za stejně příznivých podmínek, jako prodej podobných produktů prodávaných za obdobných okolností kupcům v Polsku nebo v kterékoli zemi jiné.

 

Čl.91.

 

            Státního občanství polského nabudou ipso facto, ztratíce státní občanství německé, příslušníci němečtí usazení na území, která jsou definitivně uznána za součásti Polska.

 

            Příslušníci němečtí však nebo jejich potomci, kteří se snad usadili na těchto územích po 1. lednu 1908, budou moci nabýti státního občanství polského jen se zvláštním schválením státu polského.

 

            Do dvou let po tom, kdy tato smlouva nabude působnosti, budou příslušníci němečtí, kterým je přes 18 let a kteří jsou usazeni na některém z území uznaných za součást Polska, míti volnost optovati pro státní občanství německé.

 

            Poláci příslušníci němečtí, kterým je přes 18 let a kteří jsou usazeni v Německu, budou rovněž míti volnost optovati pro státní občanství polské.

 

            Opce manželova zahrnuje opci manželčinu a opce rodičů zahrnuje opci dětí, kterým ještě není 18 let.

 

            Osoby, které použily práva opce svrchu jim vyhrazeného, budou míti volnost do dvanácti měsíců přenésti své bydliště do státu, pro který optovaly.

 

            Bude jim volno podržeti nemovité statky, které mají na území druhého státu, kde měly své bydliště před svou opcí.

 

            Budou směti odnésti bez cla jakékoli své jmění movité jakéhokoli druhu do země, pro kterou budou optovati, a budou prosti v tomto směru jakýchkoli cel a poplatků vývozních snad požadovaných.

 

            V téže lhůtě Poláci příslušníci Německa, prodlévající v cizině, budou míti, neodporuje-li tomu cizí zákon a nenabyli-li cizího státního občanství, právo nabýti státního občanství polského, ztratíce občanství německé a splníce předpisy vydané státem polským.

 

            V oné části Horního Slezska, která podléhá plebiscitu, nabudou ustanovení tohoto článku působnosti teprve, až dojde ke konečnému přidělení těchto území.

 

Čl.92.

 

            Podíl a ráz finančních břemen Německa a Pruska, která bude Polsku převzíti, budou určeny podle článku 254 Části IX (Klausule finanční) této smlouvy.

 

            Ona část dluhu, která se podle názoru komise reparační, ustanovené podle řečeného článku, vztahuje na opatření, jež učinily vlády německá a pruská za účelem německé kolonisace Polska, bude vyloučena z části, kterou by mělo Polsko převzíti.

 

            Určujíc po rozumu článku 256 této smlouvy hodnotu statků a majetku říše neb států německých, které přecházejí zároveň na Polsko s územími, jež mu budou přidělena, komise reparační vyloučí z tohoto odhadu budovy, lesy a jiný státní majetek, který náležel bývalému království polskému. Tohoto majetku nabude Polsko bezplatně a bez jakýchkoli břemen.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více