Mírová smlouva ČSR a Itálie

Autor: Kurt Kriegel / KurtCz 🕔︎︎ 👁︎ 9.584

ČÁST V.

Stažení spojeneckých sil.

Reklama

 

 

Čl. 73.

 

1. Všechny ozbrojené síly spojených a sdružených mocností budou staženy z Itálie co nejdříve a v každém případě ne později než 90 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

 

2. Všechny italské zásoby, za něž nebyla poskytnuta náhrada a které budou v držení ozbrojených sil spojených a sdružených mocností v Itálii v době, kdy tato smlouva nabude účinnosti, budou vráceny italské vládě v téže lhůty 90 dnů nebo bude poskytnuta za ně přiměřená náhrada.

Reklama

 

3. Všechna aktiva v bankách a peníze na hotovosti, jež budou v rukou ozbrojených sil spojených a sdružených mocností v den, kdy tato smlouva nabude účinnosti, které italská vláda poskytla bezplatně, budou stejným způsobem vráceny nebo bude italské vládě poskytnut jim odpovídající úvěr.

 

 

ČÁST VI.

Nároky vzniklé z války.

 

 

Reklama

ODDÍL I.

Reparace.

 

 

Čl. 74.

 

A. Reparace Svazu sovětských socialistických republik.

 

1. Itálie zaplatí Sovětskému svazu reparace v částce USD 100,000.000 do sedmi let ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti. Během prvních dvou let nebudou dodávány žádné výrobky z běžné průmyslové výroby.

 

2. K úhradě reparací se použije těchto pramenů:

a) části italského továrního a strojního zařízení, určeného pro výrobu válečného materiálu, jehož není třeba pro povolené vojenské útvary a které nelze snadno přizpůsobiti civilním účelům a které bude odvezeno z Itálie podle článku 67 této smlouvy;

b) italského jmění v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku, s výhradou výjimek blíže určených v odstavci 6 článku 79;

c) běžné italské průmyslové výroby, čítajíc v to výrobu podniků zabývajících se prvovýrobou.

 

3. Množství a druhy zboží, které má býti dodáno, budou určeny dohodami mezi vládou Sovětského svazu a Itálie a bude vybíráno a jeho dodávky budou časově tak rozvrženy, aby nebyly na závadu hospod hospodářské rekonstrukci Itálie a neukládaly dodatečná břemena ostatním spojeným nebo sdruženým mocnostem. Dohody uzavřené podle tohoto odstavce budou sděleny velvyslancům Sovětského svazu, Spojeného království, Spojených států amerických a Francie v Římě.

 

4. Sovětský svaz dodá Itálii za obchodních podmínek suroviny, jež se obvykle dovážejí do Itálie a jichž je zapotřebí pro výrobu tohoto zboží. Tato suroviny budou zaplaceny tím způsobem, že hodnota dodaných surovin se odečte od hodnoty zboží dodaného Sovětskému svazu.

 

5. Čtyři velvyslanci určí hodnotu italského jmění, které má býti přeneseno do Sovětského svazu.

 

6. Základem výpočtu pro vyúčtování podle tohoto článku bude americký dolar ve své zlaté paritě k 1. červenci 1946, t.j. 35 amerických dolarů za jednu unci zlata.

 

 

B. Reparace Albanii, Ethiopii, Řecku a Jugoslavii.

 

1. Itálie zaplatí reparace těmto státům:

 

    Albanii ve výši......................... 5,000.000 amerických dolarů.

    Ethiopii ve výši....................... 25,000.000 amerických dolarů.

    Řecku ve výši......................... 105,000.000 amerických dolarů.

    Jugoslavii ve výši.................... 125,000.000 amerických dolarů.

 

Tyto reparace budou zaplaceny do sedmi let ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti. Během prvních dvou let nebudou dodávány žádné výrobky z běžné průmyslové výroby.

 

2. K úhradě reparací se použije těchto pramenů:

a) části italského továrního a strojního zařízení, určeného pro výrobu válečného materiálu, jehož není třeba pro povolené vojenské útvary a které nelze snadno přizpůsobit civilním účelům a které bude odvezeno z Itálie podle článku 67 této smlouvy;

b) běžné italské průmyslové výroby, čítajíc v to průmyslovou výrobu podniků zabývajících se prvovýrobou;

c) všech ostatních druhů výrobních statků nebo služeb, s výjimkou italského jmění, které podle článku 79 této smlouvy spadá pod pravomoc států uvedených v odstavci 1 shora. Dodávky podle tohoto odstavce budou zahrnovati i osobní parníky Saturnii a Vulcanii a to buď jeden z nich nebo oba, požádá-li o ně jeden ze států uvedených v odstavci 1 shora do 90 dnů poté, kdy jejich hodnota byla stanovena čtyřmi velvyslanci. Tyto dodávky mohou také zahrnovati semena.

 

3. Množství a druhy zboží a služeb, které mají býti dodány, budou určeny dohodami mezi vládami majícím nárok na reparace a italskou vládou a budou vybírány a jejich dodávky časově rozvrženy tak, aby nebyly na závadu hospodářské rekonstrukci Itálie a neukládaly dodatečná břemena ostatním spojeným nebo sdruženým mocnostem.

 

4. Státy mající nárok na reparace z běžné průmyslové výroby dodají Itálii za obchodních podmínek suroviny, jež se obvykle dovážejí do Itálie a jichž jest zapotřebí pro výrobu tohoto zboží. Tyto suroviny budou zaplaceny tím způsobem, že hodnota dodaných surovin se odečte od hodnoty dodaného zboží.

 

5. Základem výpočtu pro vyúčtování podle tohoto článku bude americký dolar ve své zlaté paritě k 1. červenci 1946, t. j. 35 amerických dolarů za jednu unci zlata.

 

6. Nároky států uvedených v odstavci 1 části B tohoto článku, pokud přesahují reparační částky stanovené v řečeném odstavci, budou uspokojeny z italského majetku, jenž jest dán pod pravomoc každého z nich článkem 79 této smlouvy.

 

7.

a) Čtyři velvyslanci budou koordinovati a bdíti nad prováděním ustanovení části B tohoto článku. Budou se raditi s přednosty diplomatických misí států jmenovaných v odstavci 1 části B v Římě a podle potřeby s italskou vládou a dávati jim rady. Pro účely tohoto článku budou čtyři velvyslanci působiti až do uplynutí období pro reparační dodávky stanoveného v odstavci 1 části B;

b) aby se zabránilo střetu nebo dvojímu přidělení téže italské výroby a zdrojů různým státům majícím nárok na reparace podle části B tohoto článku, každá z vlád majících nárok na reparace podle části B tohoto článku a italská vláda zpraví čtyři velvyslance o zahájení jednání o dohodě podle odstavce 3 shora a o jeho průběhu. Dojde-li k jakýmkoliv neshodám během těchto jednání, čtyři velvyslanci budou oprávnění rozhodnouti kteroukoliv otázku, kterou jim předloží jedna z obou vlád nebo kterákoliv jiná vláda mající nárok na reparace podle části B tohoto článku.

c) O uzavřených dohodách budou zpraveni čtyři velvyslanci. Čtyři velvyslanci mohou doporučiti, aby dohoda, která není v souhlase s cíli stanovenými v odstavci 3 nebo písmeni b) shora, nebo přestala se s nimi shodovati, byla vhodně změněna.

 

 

C. Zvláštní ustanovení o dřívějších dodávkách.

 

Pokud jde o dodávky z běžné průmyslové výroby, jak jsou stanoveny v části A, odstavec 2 c) a v části B, odstavec 2 b), bude se míti za to, že nic, ať v části A nebo v části B tohoto článku, nebrání dodávkám během prvních dvou let, jestliže k takovým dodávkám dojde podle dohod mezi italskou vládou a vládou mající nárok na reparace.

 

 

D. Reparace jiným státům.

 

1. Nároky ostatních spojených a sdružených mocností budou uspokojeny z italského majetku, jenž jest dán pod pravomoc každé z nich článkem 79 této smlouvy.

 

2. Nároky kteréhokoliv státu, jemuž připadá území podle této smlouvy a jenž není uveden v části B tohoto článku, budou rovněž uspokojeny tím způsobem, že mu budou odstoupeny bez úplaty průmyslové závody a zařízení na odstoupených územích a užívané pro dodávku vody, výrobu a dodávku plynu a elektřiny, které jsou vlastnictvím kterékoliv italské společnosti, jejíž sídlo jest v Itálii nebo se přenese do Itálie, jakož i tím, že mu bude postoupen všechen ostatní majetek takových společností v odstoupených územích.

 

3. Italská vláda převezme odpovědnost za finanční závazky zajištěné hypotekami, zástavními právy a jinými břemeny váznoucími na takovém majetku.

 

 

E. Náhrada za majetek odebraný k reparačním účelům.

 

Italská vláda se zavazuje, že dá náhradu všem fysickém nebo právnickým osobám, jejichž majetek se podle tohoto článku zabírá pro reparační účely.

 

 

ODDÍL II.

Restituce se strany Itálie.

 

 

Čl. 75.

 

1. Itálie přijímá zásady prohlášení Spojených národů z 5. ledna 1943 a vrátí v nejkratší možné lhůtě majetek odvlečený z území kteréhokoliv ze Spojených národů.

 

2. Povinnost vrátiti majetek se vztahuje na všechen zjistitelný majetek, který jest nyní v Itálii a který byl některou z mocností osy odvlečen násilím nebo donucením z území některého ze Spojených národů, bez ohledu na případné pozdější převody, jimiž nynější držitel takového majetku nabyl jeho držby.

 

3. Italská vláda vrátí majetek uvedený v tomto článku v dobrém stavu a ponese všechny s tím v Itálii spojené výlohy za práci, materiál a dopravu.

 

4. Italská vláda bude spolupracovati se Spojenými národy při vyhledávání a vracení majetku podléhajícího vrácení podle tohoto článku a učiní na svůj náklad všechna k tomu potřebná opatření.

 

5. Italská vláda učiní nutná opatření, aby byl vrácen majetek uvedený v tomto článku, který je držen v některé třetí zemí osobami, podléhajícími italské pravomoci.

 

6. Žádosti za vrácení majetku budou odevzdány italské vládě vládou země, z jejíhož území byl majetek odvlečen, při čemž se rozumí, že na železniční vozový park se bude pohlížeti, jako by byl odvlečen z území, jemuž původně náležel. Žádosti bude možno podávati do šesti měsíců ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

 

7. Průvodní břemeno identifikovati majetek a dokázati vlastnictví k němu jde k tíži vlády, uplatňující nárok a břemeno důkazu, že majetek nebyl odvlečen násilím nebo donucením, připadá vládě italské.

 

8. Italská vláda vrátí vládě příslušného Spojeného národa všechno mincovní zlato, jež bylo Itálií uloupeno nebo bezprávně do Itálie odvlečeno, nebo vydá vládě příslušného Spojeného národa množství zlata, rovnající se svou vahou a ryzostí zlatu uloupenému nebo bezprávně odvlečenému. Italská vláda uznává, že tento závazek trvá bez ohledu na jakékoliv převody nebo odvezení zlata z Itálie na území kterékoliv jiné mocnosti osy nebo do některé neutrální země.

 

9. Jestliže v jednotlivých případech nebude Itálii možno vrátiti předměty hodnoty umělecké, historické nebo archeologické, které tvoří část kulturního dědictví Spojeného národa, z jehož území tyto předměty byly odvlečeny italskými armádami, úřady nebo příslušníky násilím nebo donucením, Itálie se zavazuje dáti dotčenému Spojenému národu předměty téhož druhu a přibližně téže hodnoty, jakou měly předměty odvlečené, pokud jest možno takové předměty v Itálii opatřiti.

 

 

ODDÍL III.

Zřeknutí se nároků Itálií.

 

 

Čl. 76.

 

1. Itálie se zříká jménem vlády italské a italských příslušníků všech nároků jakékoliv povahy proti mocnostem spojeným a sdruženým vzniklých přímo z války nebo z opatření, učiněných následkem válečného stavu v Evropě po 1. září 1939, bez rozdílu, zda spojená nebo sdružená mocnost byla v uvedené době ve válce s Itálií čili nic.

 

Toto zřeknutí zahrnuje:

a) nároky na náhradu za ztráty nebo škody utrpěné následkem činů ozbrojených sil nebo úřadů mocností spojených nebo sdružených;

b) nároky vyplývající z přítomnosti, operací nebo z činnosti ozbrojených sil nebo úřadů mocností spojených nebo sdružených na italském území;

c) nároky z nálezů nebo nařízení kořistních soudů mocností spojených nebo sdružených, při čemž Itálie uznává za platné a vykonatelné všechny nálezy a nařízení uvedených kořistních soudů vydané 1. září 1939 nebo po tomto dni, týkající se italských plavidel nebo italského zboží nebo placení výloh;

d) nároky vyplývající z výkonu práv válčící strany nebo z opatření učiněných za účelem výkonu těchto práv.

 

2. Ustanovení tohoto článku vyloučí úplně a s konečnou platností všechny nároky takové povahy, jaké jsou tu uvedeny, které od nynějška zaniknou, ať jest kdokoliv zúčastněnou stranou. Italská vláda se zavazuje, že poskytne v librách přiměřenou náhradu osobám, které následkem rekvisice dodávaly zboží nebo konaly služby ozbrojeným silám mocností spojených nebo sdružených na italském území, a na uspokojení nároků proti ozbrojeným silám mocností spojených nebo sdružených za škody způsobené na italském území a nepocházející z válečných událostí.

 

3. Itálie se rovněž zříká jménem italské vlády a italských příslušníků všech nároků té povahy, které zahrnuje odstavec 1 tohoto článku proti každému Spojenému národu, jehož diplomatické styky s Itálií byly přerušeny a který jednal v součinnosti s mocnostmi spojenými a sdruženými.

 

4. Italská vláda převezme plnou zodpovědnost za všechno spojenecké vojenské oběživo, vydané v Itálii spojeneckými vojenskými úřady, čítajíc v to veškeré takové oběživo, které bude v oběhu v den, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

 

5. Zřeknutí se Itálií nároků uvedených v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje veškeré nároky vzniklé z opatření kterékoliv z mocností spojených a sdružených učiněných o italských plavidlech mezi 1. zářím 1939 a dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti, jakož i všechny nároky a pohledávky, vyplývající z nyní platných úmluv o válečných zajatcích.

 

6. O ustanoveních tohoto článku se bude míti za to, že se nedotýkají vlastnictví k podmořským kabelům, které na počátku války náležely italské vládě nebo italským příslušníkům. Ustanovení tohoto odstavce nebudou vylučovati, aby se článku 79 a přílohy XIV užilo na podmořské kabely.

 

 

Čl. 77.

 

1. Ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, nebude se již s majetkem Itálie a italských příslušníků v Německu nakládati jako s majetkem nepřátelským a všechna omezení opírající se o takový režim budou zrušena.

 

2. Zjistitelný majetek Itálie a italských příslušníků, odvlečený německým vojskem nebo úřady násilím nebo donucením z italského území do Německa po 3. září 1943, podléhá navrácení.

 

3. Uvedení italského majetku v Německu do předešlého stavu a jeho vrácení se provede podle směrnic, které dají mocnosti obsadivší Německo.

 

4. Bez újmy těchto a jiných ustanovení přijatých ve prospěch Itálie a italských příslušníků mocnostmi obsadivšími Německo, zříká se Itálie za sebe a za své příslušníky všech nároků proti Německu a německým příslušníkům, které nebyly vyrovnány do 8. května 1945, vyjma nároky ze smluv a jiných závazků sjednaných před. 1. zářím 1939 a práva nabytá před tímto dnem. O tomto zřeknutí bude se míti za to, že zahrnuje pohledávky, všechny mezistátní nároky plynoucí z ujednání uzavřených za války a všechny nároky ze ztrát nebo škod vzniklých za války.

 

5. Itálie se zavazuje, že učiní všechna nutná opatření, aby usnadnila takové převody německého majetku v Itálii, které snad budou nařízeny těmi z mocností obsadivších Německo, jež mají právo disponovati tímto majetkem.

 

 

ČÁST VII.

Majetek, práva a zájmy.

 

 

ODDÍL I.

Majetek Spojených národů v Itálii.

 

 

Čl. 78.

 

1. Itálie, pokud tak již neučinila, obnoví v Itálii všechna zákonná práva a zájmy Spojených národů a jejich příslušníků, tak jak byly 10. června 1940, a vrátí všechen majetek Spojených národů a jejich příslušníků, který jest v Itálii, ve stavu, v jakém jest nyní.

 

2. Italská vláda se zavazuje, že vrátí všechen majetek, práva a zájmy spadající pod tento článek, prosté všech dluhů a jakýchkoliv břemen, jimiž snad byly zatíženy následkem války, aniž italská vláda v souvislosti s jejich vrácením uloží jakékoliv dávky. Italská vláda prohlásí nicotnost všech opatření, čítajíc v to zabavení, sekvestraci nebo kontrolu, která učinila proti majetku Spojených národů mezi 10. červnem 1940 a dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti. V případech, kdy majetek nebude vrácen do šesti měsíců ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, bude nutno podati žádost italským úřadům nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, vyjma případy, kdy žadatel může prokázati, že nemohl podati žádost v této lhůtě.

 

3. Italská vláda zruší převody týkající se majetku, práv a zájmů jakéhokoliv druhu, náležejících příslušníkům Spojených národů, jestliže k těmto převodům došlo násilím nebo donucením, vykonanými vládami osy nebo jejich orgány za války.

 

4.

a) Italská vláda jest zodpovědna, že majetek vrácený příslušníkům Spojených národů podle odstavce 1 tohoto článku bude uveden v zcela řádný stav. V případech, kdy majetek nemůže býti vrácen, nebo kde následkem války příslušník Spojených národů utrpěl ztrátu zásahem do svého majetku v Itálii nebo jeho poškozením, dostane od italské vlády náhradu v lirách ve výši dvou třetin částky potřebné v době placení ke koupi podobného majetku nebo k náhradě utrpěné ztráty. V žádném případě nebude, pokud jde o náhradu, nakládáno s příslušníky Spojených národů méně příznivé, než s příslušníky italskými.

b) Příslušníci Spojených národů, kteří mají přímé nebo nepřímé vlastnické zájmy v právnických osobách nebo sdruženích, jež nejsou příslušníky Spojených národů ve smyslu odstavce 9 písmene a) tohoto článku, jež však utrpěly ztrátu zásahem do svého majetku v Itálii nebo jeho poškozením, dostanou náhradu podle výše uvedeného písmene a). Tato náhrada se vypočítá na podkladě celkové ztráty nebo škody utrpěné právnickou osobou nebo sdružením a bude v téže poměru k takové ztrátě nebo škodě, ve kterém jsou zájmy takových příslušníků v právnické osobě nebo sdružení k celému jejich kapitálu.

c) Náhrada bude vyplacena prosta všech dávek, daní nebo jiných poplatků. Bude jí možno v Itálii volně užívati, avšak bude podrobena předpisům o devisové kontrole, které by byly toho času v Itálii v platnosti.

d) Italská vláda poskytne příslušníkům Spojených národů odškodnění v lirách v témž poměru, jak jest stanoveno v písmeni a) shora, jako náhradu za ztrátu nebo škodu vzniklou následkem zvláštních opatření, jimiž byl za války postižen jejich majetek, která se však nevztahovala na italský majetek.Toto písmeno neplatí, pokud jde o ušlý zisk.

 

5. Všechny přiměřené výlohy, které vzniknou v Itálii zjišťováním nároků, čítajíc v to odhad ztrát a škod, půjdou k tíži italské vlády.

 

6. Příslušníci Spojených národů a jejich majetek budou osvobozeni od všech výjimečných daní, dávek nebo poplatků, jež italská vláda nebo jakýkoliv italský úřad uložil na jejich kapitálové jmění v Itálii mezi 3. zářím 1943 a dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti, specielně za účelem úhrady výloh vyplývajících z války nebo úhrady výloh okupačních armád nebo z reparací splatných některému ze Spojených národů. Všechny částky, které byly takto zaplaceny, budou vráceny.

 

7. Nehledíc na odstupy území podle této smlouvy, bude Itálii dále zodpovědna za ztrátu nebo škodu, kterou za války utrpěl majetek příslušníků Spojených národů na odstoupeném území nebo ve Svobodném území terstském. Italská vláda ponese závazky obsažené v odstavcích 3, 4, 5 a 6 tohoto článku i pokud jde o majetek příslušníků Spojených národů na odstoupeném území a ve Svobodném území terstském, pokud to není v rozporu s ustanoveními odstavce 14 přílohy X a odstavce 14 přílohy XIV této smlouvy.

 

8. Vlastník majetku, o nějž jde, a italská vláda mohou sjednati dohody, které nahradí ustanovení tohoto článku.

 

9. Pro účely tohoto článku:

a) Výraz "příslušníci Spojených národů" značí fysické osoby,které jsou příslušníky některého ze Spojených národů, nebo právnické osoby nebo sdružení, ustavené podle právního řádu některého ze Spojených národů v době, kdy tato smlouva nabude účinnosti, za podmínky, že řečené fysické osoby, právnické osoby nebo sdružení měly tento status již k 3. září 1943, datu příměří s Itálií. Výraz "příslušníci Spojených národů" zahrnuje rovněž všechny fysické osoby, právnické osoby nebo sdružení, s nimiž se podle právního řádu platného za války v Itálii nakládalo jako s nepřáteli.

b) Výraz "vlastník" značí příslušníky Spojených národů, jak jest vymezen shora v písmeni a), který má právní nárok na majetek, o nějž jde, a zahrnuje nástupce vlastníka za podmínky, že tento nástupce jest rovněž příslušníkem Spojených národů ve smyslu písmene a). Jestliže nástupce koupil majetek, když byl již poškozen, zcizitel podrží svá práva na odškodnění podle tohoto článku, aniž by tím byly dotčeny závazky mezi zcizitelem a nabyvatelem podle vnitrostátního právního řádu.

c) Výraz "majetek" označuje všechny statky movité nebo nemovité, hmotné nebo nehmotné, čítajíc v to vlastnictví živnostenské, literární a umělecké, jakož i všechna práva nebo zájmy jakéhokoliv druhu na majetku. Bez újmy všeobecné povahy předcházejících ustanovení, majetek Spojených národů a jejich příslušníků zahrnuje všechna námořní a říční plavidla s jejich výstrojí a zařízením, které buď byly vlastnictvím Spojených národů nebo jejich příslušníků, nebo byly zapsány do rejstříku na území některého ze Spojených národů nebo pluly pod vlajkou některého ze Spojených národů, a které po 10. červnu 1940, pokud v té době byly v italských vodách nebo poté, když tam byly zavlečeny, byly buď dány pod kontrolu italských úřadů jakožto nepřátelský majetek, nebo s nimiž Spojené národy nebo jejich příslušníci ztratili možnost volně nakládati v Itálii následkem kontrolních opatření italských úřadů učiněných v souvislosti s válečným stavem mezi členy Spojených národů a Německem.

 

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více