Záznam Postupimské konference - 01.díl

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 18.812

Postupimská konference vedoucích představitelů tří velmocí

(Dokumentární záznam sovětské delegace)

První zasedání - 17. července 1945

Churchill: Kdo má být předsedou naší konference?

Reklama

Stalin: Navrhuji presidenta USA Trumana.

Churchill: Britská delegace je pro tento návrh.

Truman: Přijímám funkci předsedy této konference.
Dovolím si před vámi nastínit některé z otázek, které se nahromadily do našeho setkání a vyžadují okamžité projednání. Potom projednáme pracovní plán konference.

Churchill: Budeme mít právo program doplnit.

Truman: Jedním z nejpalčivějších současných problémů je vytvořit nějaký mechanismus pro urovnání otázky mírového jednání. Jinak bude hospodářský rozvoj Evropy nadále škodit věci Spojenců a celého světa.
Zkušenosti z versailleské konference, která se konala po první světové válce, ukázaly, že konference může mít velmi mnoho nedostatků, jestliže ji vítězné velmoci předem nepřipraví. Mírová konference bez předběžné přípravy probíhá v napjatém ovzduší stran zúčastněných ve sporu, čímž se nutně oddaluje vypracování usnesení této konference.
Proto navrhuji, abychom s přihlédnutím ke zkušenostem z versailleské konference vytvořili již nyní zvláštní Radu ministrů zahraničí složenou z ministrů Velké Británie, SSSR, USA, Francie a Číny, to znamená stálých členů Rady bezpečnosti OSN vytvořené na konferenci v San Francisku. Tato Rada ministrů pro přípravu mírové konference se musí sejít co nejdříve po naší schůzce. V tomto duchu a v této linii jsem vypracoval projekt Rady ministrů zahraničí pro přípravu mírové konference, který vám předkládám k projednání.

Churchill: Navrhuji předat tuto otázku k projednání našim ministrům zahraničí, kteří přednesou zprávu na našem příštím zasedání.

Reklama

Stalin: Souhlasím. Nemám zcela jasno jen v otázce účasti ministra zahraničí Číny v této Radě. Máme přece na mysli evropské problémy? Jak s tím tedy souvisí účast čínského představitele?

Truman: Tuto otázku budeme moci projednat, až nám ministři zahraničí přednesou svou zprávu.

Stalin: Dobře.

Truman: Ke  Spojenecké kontrolní radě pro  Německo. Tato  Rada musí začít pracovat co nejdříve, v souladu s dosaženou dohodou. Proto vám předkládám návrh obsahující zásady, jimiž se podle našeho názoru má řídit činnost této Kontrolní rady.

Churchill: Neměl jsem možnost přečíst si tento dokument, ale učiním tak s velkou pozorností a respektem, a pak bude možno tento dokument projednat. Daná otázka je tak široká, že bychom ji neměli předávat ministrům zahraničí, ale měli bychom ji prostudovat a projednat, a teprve pak, v krajním případě, ji předat ministrům.

Truman: Mohli bychom tuto otázku projednat zítra.

Stalin: Můžeme zítra tuto otázku projednat. Ministři by se s ní mohli seznámit předem, to nebude na závadu, protože se s touto otázkou budeme sami současně seznamovat.

Churchill: Naši ministři už mají dostatek úkolů týkajících se prvního dokumentu. Snad bychom jim mohli zítra předat i tuto druhou otázku?

Stalin: Dobře, předáme jim ji zítra.

Truman oznamuje obsah memoranda, v němž se praví, že tři mocnosti převzaly podle usnesení jaltského Prohlášení o osvobozené Evropě určité závazky vůči osvobozeným evropským národům a bývalým satelitům Německa. Tato usnesení vytyčovala jednotnou politiku tří mocností a jejich společné akce při řešení politických a hospodářských problémů osvobozené Evropy v souladu s demokratickými zásadami.
Závazky, které jsme převzali v Prohlášení o osvobozené Evropě, však od jaltské konference zůstávají nesplněny. Podle názoru vlády USA bude celý svět z neplnění těchto závazků vyvozovat, že mezi třemi velmocemi nevládne jednota a tím bude podlomena důvěra k upřímnosti a jednotě cílů mezi Spojenými národy. Vláda USA proto navrhuje, aby na této konferenci bylo plnění závazků vyplývajících z tohoto prohlášení plně dohodnuto.
Tři velké spojenecké státy musejí uznat nutnost okamžité reorganizace nynějších vlád v Rumunsku a Bulharsku přesně podle bodu „c” paragrafu 3 Prohlášení o osvobozené Evropě. Je nutno okamžitě uspořádat konzultace o přípravě nezbytné procedury, které bude zapotřebí k reorganizaci těchto vlád, aby do nich byli zařazeni představitelé všech významných demokratických skupin. Jakmile budou tyto vlády reorganizovány, budou je spojenecké mocnosti moci diplomaticky uznat, a pak bude možno uzavřít příslušné smlouvy.
V souladu se závazky tří mocností uvedenými v bodu „d“ paragrafu 3 Prohlášení o osvobozené Evropě se vlády tří mocností musejí dohodnout, jak nejlépe pomoci prozatímním vládám při organizaci svobodných a objektivních voleb. Této pomoci bude zapotřebí v Rumunsku, Bulharsku a snad i v jiných zemích.
Jedním z nejdůležitějších úkolů, které máme před sebou, je určit náš postoj k Itálii. Vzhledem k tomu, že Itálie nedávno vypověděla válku Japonsku, doufám, že konference bude pokládat za možné dohodnout se o podpoře Itálie v otázce jejího vstupu do Organizace spojených národů. Ministři zahraničních věcí by mohli jménem vlád Spojených národů vypracovat k této otázce příslušné prohlášení.
Je třeba číst celý tento dokument? Máte čas?

Churchill: Pane presidente, to jsou velmi důležité otázky, na jejichž projednání musíme mít čas. Jde o to, že naše stanoviska v těchto otázkách nejsou totožná. Itálie nás napadla v nejtěžší chvíli, když zasadila Francii ránu do zad. Bojovali jsme proti Itálii v Africe dva roky, ještě než Amerika vstoupila do války, a měli jsme velké ztráty. Museli jsme dokonce riskovat síly Spojeného království, omezit naši obranu ve Spojeném království, abychom mohli poslat vojska do Afriky. Zažili jsme velké námořní bitvy ve Středozemním moři. Chováme vůči Itálii nejlepší úmysly, což jsme dokázali tím, že jí ponecháme lodě.

Reklama

Stalin: To je velmi správné, avšak my se dnes musíme omezit na vypracování programu spolu s dodatečnými body. Jakmile bude program určen, budeme moci přistoupit k důkladnému projednávání kterékoli otázky.

Truman: Plně souhlasím.

Churchill: Jsem presidentovi velmi vděčen za to, že zahájil tuto diskusi a tím významně přispěl k naší práci, ale myslím, že si musíme udělat čas na projednání těchto otázek. Vidím je poprvé. Nechci říci, že s těmito návrhy nemohu souhlasit, ale je třeba určitého času k jejich projednání. Navrhuji, aby president dokončil své návrhy, má-li nějaké, abychom pak mohli sestavit program.

Stalin: Dobře.

Truman: Cílem tří vlád vůči Itálii je rozvíjet její politickou samostatnost, hospodářskou obnovu a zajistit italskému lidu právo volit si samostatně formu vlády.
Nynější situace Itálie jako spolubojující strany a jako bezpodmínečně kapitulující mocnosti je anomální a brání jakékoli snaze Spojenců i Itálie samé zlepšit její hospodářskou a politickou situaci. Tuto anomálii je možno definitivně likvidovat jen uzavřením mírové smlouvy s Itálií. Příprava návrhu této smlouvy musí být jedním z prvních úkolů, které budou uloženy Radě ministrů zahraničí.
Vnitřní situaci v Itálii je zároveň možno zlepšit jen vytvořením takových okolností, za nichž bude Itálii uznán její přínos k porážce Německa. Doporučujeme proto, aby stručné podmínky kapitulace Itálie a vyčerpávající podmínky kapitulace Itálie byly zrušeny a nahrazeny závazky italské vlády vyplývajícími z nové situace v Itálii.
Tyto závazky musejí obsahovat toto: italská vláda se zdrží nepřátelských akcí proti kterémukoli členu Spojených národů; italská vláda nesmí mít žádné válečné námořní a letecké síly a zařízení kromě těch, jež určí Spojenci, a bude dodržovat všechny instrukce Spojenců; do uzavření mírové smlouvy bude dohled nad Itálií prováděn podle potřeby; zároveň musí být vyřešena otázka, jak dlouho zůstanou spojenecké vojenské síly na italském území; je třeba zajistit spravedlivé řešení územních sporů.
Protože jsem byl nečekaně zvolen předsedou této konference, nemohl jsem okamžitě vyjádřit své pocity. Jsem velmi rád, že poznávám vás, generalissime, i vás, pane ministerský předsedo. Uvědomuji si dokonale, ze zde zastupuji člověka, jehož není možno nahradit — bývalého presidenta Roosevelta. Jsem rád, že mohu alespoň částečně posloužit památce, kterou jste si zachovali na presidenta Roosevelta. Chci upevnit přátelství, které vládlo mezi ním a vámi.
Otázky, které jsem před vámi nastínil, jsou samozřejmě velice důležité. To však nevylučuje, aby do programu byly zařazeny doplňovací otázky.

Churchill: Chcete, generalissime, odpovědět panu presidentovi, nebo tento úkol přenecháte mně?

Stalin: Přenecháni vám to.

Churchill: Rád bych jménem britské delegace vyjádřil naši upřímnou vděčnost presidentovi USA za to, že se ujal předsednictví této konference, a za to, že vyslovil názory velké republiky, kterou zastupuje a jejíž je hlavou, a říci mu: jsem přesvědčen, že generalissimus se mnou bude souhlasit v tom, že ho vítáme naprosto upřímně a že si přejeme říci mu v této důležité chvíli, že srdečné city, které jsme chovali k presidentu Rooseveltovi, budeme chovat i k němu. Přišel v historickém okamžiku a je naším přáním, aby bylo současných úkolů a cílů, za které jsme bojovali, nyní, v mírové době, dosaženo. Chováme úctu nejen k americkému lidu, ale i osobně k jeho presidentovi, a doufám, že tato úcta bude stále vzrůstat a přispěje ke zlepšení našich vztahů.

Stalin: Jménem ruské delegace mohu říci, že plně sdílíme pocity, které vyjádřil pan Churchill.

Churchill: Myslím, že bychom nyní měli přistoupit k jednoduchým otázkám pořadu jednání a vypracovat si určitý program práce, abychom zjistili, dokážeme-li tento program splnit sami, nebo zda máme část otázek předat ministrům zahraničních věcí. Mám za to, že není třeba sestavovat celý program najednou, můžeme se omezit na program jednání na každý jednotlivý den. Chtěli bychom například doplnit polskou otázku.

Stalin: Bylo by přesto dobře, kdyby všechny tři delegace vyložily "všechny otázky, které je podle jejich názoru nutno zařadit do programu jednání. Rusové mají otázky týkající se rozdělení německého loďstva a jiné. O otázce loďstva jsme s presidentem korespondovali a dospěli jsme k dohodě.
Další otázkou jsou reparace.
Je třeba rovněž projednat otázku poručenských území.

Churchill: Máte na mysli území v Evropě, nebo na celém světě?

Stalin: To projednáme. Nevím ještě přesně, o jaká území jde, ale Rusové by se chtěli podílet na správě poručenských území.
Zvlášť bychom chtěli vytyčit otázku obnovení diplomatických styků s bývalými satelity  Německa.
Je třeba rovněž projednat otázku režimu ve Španělsku. My, Rusové, se domníváme, že nynější Frankův režim ve Španělsku vnutily španělskému lidu Německo a Itálie. Tento režim je pro svobodymilovné Spojené národy velice nebezpečný. Máme za to, že by bylo dobře vytvořit podmínky pro to, aby si španělský lid mohl nastolit režim, jaký si přeje.

Churchill: Zatím jen projednáváme, co zařadíme do programu. Souhlasím s tím, že otázka Španělska musí být do programu zařazena.

Stalin: Vysvětluji pouze, co je třeba pod touto otázkou chápat.
Dále by měla být vytyčena otázka Tangeru.

Churchill: Pan Eden mi říkal, že dostaneme-li se k tangerské otázce, budeme moci dosáhnout pouze prozatímní dohody vzhledem k nepřítomnosti Francouzů.

Stalin: Bude přesto zajímavé zjistit názor tří velmocí na tuto otázku
Dále je třeba projednat otázku Sýrie a Libanonu. Bude nutno projednat i polskou otázku z hlediska řešení těch otázek, jež vyplývají z nastolení polské vlády národní jednoty a v této souvislosti také z nutnosti likvidovat emigrantskou polskou vládu.

Churchill: Myslím, že je nutné projednat polskou otázku. Je jisté, že jednání o této otázce po jaltské konferenci vedlo k uspokojivému řešení polské otázky. Plně souhlasím s tím, aby tato otázka byla projednána spolu s otázkou likvidace polské vlády v Londýně.

Stalin: Správně, správně.

Churchill: Doufám, že generalissimus i president pochopí, že je u nás londýnská polská vláda, jež byla základnou pro udržování polské armády bojující proti Německu. Z toho vyplývá série druhořadých otázek spjatých s likvidací polské vlády v Londýně. Myslím, že naše cíle jsou stejné, avšak máme rozhodně těžší úkol než dvě zbývající mocnosti. V souvislosti s likvidací polské vlády musíme nutně zabezpečit vojáky. Musíme však tyto otázky vyřešit v duchu a z hlediska jaltské konference. V souvislosti s polskou otázkou klademe velký důraz na význam, který má pro Polsko otázka voleb, aby tyto volby byly výrazem upřímného přání polského lidu.

Stalin: Ruská delegace zatím nemá více otázek do programu.

Churchill: My jsme vám již svůj program předložili. Dovolíte-li, pane presidente, chtěl bych předložit jeden návrh týkající se procedury této konference. Navrhuji, aby se tři ministři zahraničních věcí sešli dnes nebo zítra ráno a vybrali ty otázky, které bychom tady mohli zítra nejlépe projednat. Tentýž postup bychom mohli uplatňovat i v příštích dnech zasedání. Ministři mohou lépe sestavit program, zvolit tři, čtyři nebo pět otázek. Mohou se sejít zítra ráno a předložit nám program jednám.

Stalin: Nemám námitek.

Truman: Souhlasím.

Churchill: Domnívám se, že v hrubých rysech je nám náš úkol znám a že je nám jasný rozsah naší práce. Myslím, že nyní by ministři zahraničních věcí měli sestavit program, předložit nám jej, a teprve pak budeme moci začít pracovat.

Stalin: Souhlasím. Čím se budeme zabývat dnes? Budeme pokračovat v zasedání, ještě než nám ministři předloží pět šest otázek? Myslím, že bychom mohli projednat otázku vytvoření Rady ministrů jako přípravné instituce pro budoucí mírovou konferenci.

Truman: Souhlasím.

Churchill: Souhlasím.

Stalin: Je třeba projednat otázku účasti čínského představitele v Radě ministrů, předpokládáme-li, že se Rada bude zabývat evropskými otázkami.

Truman: Čína bude jedním ze stálých členů Rady bezpečnosti vytvořené v San Francisku.

Stalin: Odpadá tedy rozhodnutí jaltské konference, podle něhož se mají ministři zahraničí pravidelně scházet k poradám o různých otázkách?

Truman: Navrhujeme, aby Rada ministrů byla vytvořena za určitým účelem — aby vypracovala podmínky mírové smlouvy a připravila mírovou konferenci.

Stalin: Na jaltské konferenci bylo stanoveno, že se ministři zahraničních věcí budou scházet každé tři až čtyři měsíce k projednání jednotlivých otázek. To tedy nyní odpadá? Pak tedy zřejmě odpadá i Evropská poradní komise? Já tomu tak rozumím a prosím o vysvětlení, zda to chápu správně či nesprávně.

Truman: Rada ministrů se ustavuje jen za určitým účelem, k vypracování podmínek mírové smlouvy.

Stalin: Nemám námitek proti vytvoření Rady ministrů, avšak v tomto případě se porady ministrů určené na jaltské konferenci zřejmě ruší, a je tedy nutno mít za to, že se ruší i Evropská poradní komise. Obě tyto instituce nahradí Rada ministrů zahraničních věcí.

Churchill: Tři ministři zahraničních věcí se měli, jak stanovila jaltská konference, scházet každé tři až čtyři měsíce, aby nám dávali rady týkající se celé řady důležitých otázek spjatých s Evropou. Myslím, že připojíme-li k Radě ministrů tří velmocí ještě čínského představitele, věc se tím pouze zkomplikuje, protože Rada ministrů bude jednat o otázkách týkajících se evropských zemí. Až budeme projednávat mírovou smlouvu týkající se celého světa a nejen Evropy, budeme moci pozvat představitele Číny. Naši tři ministři budou moci splnit svůj úkol mnohem snáze a účinněji. Účast čínského zástupce v každodenní práci Rady ministrů tuto práci pouze zkomplikuje. Je velmi snadné zřizovat organizace na papíře, ale nepřinesou-li ve skutečnosti vůbec nic, jsou podle mého názoru zbytečné. Cožpak například otázku budoucí správy Německa nemůžeme vyřešit bez účasti Číny? Spokojme se v Radě ministrů se třemi ministry.

Truman: Navrhuji, aby projednávání otázky zastavení pravidelných schůzek ministrů určených na základě usnesení jaltské konference bylo odloženo. Nyní projednáváme otázku vytvoření Rady ministrů pro přípravu mírové smlouvy, a to je otázka zcela jiného druhu. Rád bych předložil vaší pozornosti návrh USA na Radu ministrů, který vysvětluje zásady organizace této Rady.
Podle našeho návrhu by se měla vytvořit Rada ministrů zahraničních věcí složená z ministrů zahraničních věcí SSSR, USA, Velké Británie, Číny a Francie. Rada se bude pravidelně scházet k poradám a její první schůzka se bude konat tehdy a tehdy.
Každého ministra zahraničních věcí má doprovázet zástupce ve vysokém postavení, patřičně zplnomocněný a schopný pracovat samostatně v nepřítomnosti ministra zahraničních věcí. Ministra má doprovázet rovněž určitý počet technických poradců. Předpokládá se, že bude vytvořen společný sekretariát.
Rada ministrů bude zmocněna vypracovat mírové smlouvy s Itálií, Rumunskem, Bulharskem a Maďarskem, aby je pak odevzdala vládám Spojených národů. Rada ministrů rovněž navrhuje metody pro řešení územních otázek, jež zůstaly otevřeny po ukončení války v Evropě. Rada má připravit úplné podmínky mírové smlouvy s Německem, které příští německá vláda přijme, až bude vláda vyhovující tomuto účelu ustavena.
Bude-li Rada ministrů projednávat otázku, jež se přímo týká státu, který není zastoupen v Radě, bude tento stát zván k projednávání této otázky na zasedání Rady. To ovšem neznamená, že určujeme neměnná pravidla činnosti Rady. Rada stanoví proceduru na základě daného problému. V některých případech může být Rada svolávána k předběžnému projednání za účasti jiných zainteresovaných států, jindy bude žádoucí svolávat Radu ještě před pozváním zainteresovaných stran.

Stalin: Otázky budoucí mezinárodní mírové konference připraví Rada?

Truman: Ano.

Churchill: Mírová konference, která ukončí válku.

Stalin: V Evropě válka skončila. Rada určí a navrhne termín mírové konference.

Truman: Máme za to, že konference by neměla být svolána dříve, než se na ni patřičně připravíme.

Churchill: Myslím, že nám nic nebrání dohodnout se na cíli, k němuž směřujeme. Musíme vytvořit Radu ministrů pro přípravu návrhu mírové smlouvy. Tato Rada však nesmí nahradit organizace, které již existují a zabývají se každodenními otázkami — pravidelné porady tří ministrů a Evropskou poradní komisi, v níž je zastoupena i Francie. Rada ministrů je širší organizace. Můžeme stanovit, do jaké míry se Evropská poradní komise a pravidelné porady ministrů mohou zabývat otázkami mírové smlouvy.

Stalin: Kdo bude komu podřízen.

Churchill: Rada ministrů existuje paralelně s Radou bezpečnosti, v níž je zastoupena i Čína, a paralelně s pravidelnými poradami ministrů a s Evropskou poradní komisí. Čína se ještě před vítězstvím nad Japonskem stěží může účastnit projednávání evropských otázek. Zapojí-li se nyní Čína do diskuse o evropských otázkách, nic tím nezískáme. Evropa byla vždycky velkou sopkou a její problémy je nutno považovat za velmi důležité. Možná že až bude svolávána mírová konference, budeme mít lepší zprávy z Dálného východu, takže budeme moci pozvat i Čínu.
V zásadě navrhuji, aby mírovou smlouvu připravilo pět hlavních mocností, avšak pokud jde o Evropu, musí evropské problémy projednat pouze čtyři mocnosti, které jsou na těchto problémech bezprostředné zainteresovány. Tím nenarušíme činnost Evropské poradní komise a pravidelných porad ministrů. Obě tyto organizace budou moci souběžně pokračovat ve své práci.

Stalin: Snad bychom tuto otázku mohli předat k projednání ministrům?

Truman: Souhlasím a nemám námitek proti vyloučení Číny z Rady ministrů.

Churchill: Myslím, že bychom to mohli provést tak, aby se někteří členové neúčastnili všech zasedání, i když by měli stejná práva jako ostatní členové, ale aby se zúčastnili zasedání jen tehdy, když se jedná o otázkách, jež je zajímají.

Truman: Rozumím tomu tak, že tuto otázku je třeba předat k projednání ministrům zahraničních věcí.

Stalin: Ano, správně.

Truman: Můžeme dnes ještě něco projednat?

Stalin: Protože všechny otázky projednají ministři, nemáme dnes co dělat.

Churchill: Navrhuji, aby ministři zahraničních věcí projednali otázku, zda Rada má mít čtyři nebo pět členů. Tato Rada ministrů by se však měla zabývat výlučně přípravou mírové smlouvy nejprve pro Evropu a pak pro celý svět.

Stalin: Mírové smlouvy nebo mírové konference?

Churchill: Rada ministrů vypracuje plán, který předloží k projednání šéfům vlád.

Stalin: Nechť ministři zahraničních věcí projednají otázku, do jaké míry je nutné zachovat Evropskou poradní komisi v Evropě a do jaké míry je nezbytné, aby pravidelné porady tří ministrů stanovené na základě jaltského usnesení pokračovaly. Ať ministři projednají i tyto otázky.

Churchill: To závisí na situaci v Evropě a na tom, jak se bude činnost těchto organizací vyvíjet. Navrhuji, aby tři ministři pokračovali ve svých pravidelných poradách a aby také Evropská poradní komise pokračovala ve své práci.

Truman: Musíme  stanovit konkrétní  otázky pro   zítřejší jednání.

Churchill: Rádi bychom si každý večer, když se vracíme domů, odnášeli něco konkrétního.

Truman: Chtěl bych, aby nám ministři zahraničních věcí předkládali každý den něco konkrétního k jednání.

Stalin: Souhlasím.

Truman: Navrhuji také, aby naše zasedání začínala ve čtyři hodiny, místo v pět.

Stalin: Ve čtyři? Nu, dobrá.

Churchill: Podřizujeme se předsedovi.

Truman: Byl-li můj návrh přijat, odložme projednávání otázek na zítřek, na čtyři hodiny odpoledne.

Stalin: Odložíme. Jen jednu otázku: Proč pan Churchill upírá Rusům jejich díl německého loďstva?

Churchill: Nejsem proti tomu. Když se mě však už ptáte, máte mít mou odpověď: Toto loďstvo musí být potopeno nebo rozděleno.

Stalin: Jste pro potopení, nebo pro rozdělení?

Churchill: Všechny prostředky války jsou strašlivé věci.

Stalin: Loďstvo je třeba rozdělit. Jestliže pan Churchill dává přednost potopení loďstva, může si potopit svůj díl, já však svůj podíl potopit nehodlám.

Churchill: V současné době je téměř veškeré německé loďstvo v našich rukou.

Stalin: O to právě jde, o to právě jde. Právě proto musíme tuto otázku vyřešit.

Truman: Zítra začíná zasedání ve čtyři hodiny.

Literatura:
Antoním Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více