Main Menu
User Menu
Reklama

Prohlášení o porážce Německa

Autor : 🕔04.05.2005 📕22.017
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Berlín 5. června 1945

Německé ozbrojené síly na pevnině, na moři a ve vzduchu utrpěly úplnou porážku a bezpodmínečně kapitulovaly a Německo, které nese odpovědnost za válku, není již s to protivit se vůli vítězných velmocí. Tím byla uskutečněna bezpodmínečná kapitulace Německa a Německo se stalo závislým na požadavcích, které na ně mohou být nyní nebo později vzneseny.

V Německu není ústřední vláda nebo moc, která by byla schopna převzít odpovědnost za zachování pořádku, za správu země a za splnění požadavků vítězných mocností.

Reklama

Za těchto okolností je nutno, bez újmy pro pozdější rozhodnutí, která by o Německu byla přijata, postarat se o zastavení dalších nepřátelských akcí ze strany německých ozbrojených sil, o zachování pořádku v Německu a o správu země a vyhlásit okamžité požadavky, jimž se Německo musí podřídit.

Představitelé vrchního velení Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království, Spojených států amerických a Francouzské republiky, dále nazývaní "představitelé Spojenců", jednajíce na základě zmocnění svých příslušných vlád a v zájmu Spojených národů, činí proto toto prohlášení:

Vlády Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království, Spojených států amerických a prozatímní vláda Francouzské republiky přejímají tímto nejvyšší moc v Německu, čítajíc v to veškerou moc, která náležela německé vládě, německému vrchnímu velení a jakékoli vládě nebo orgánu státnímu, městskému nebo místnímu. Převzetí této moci a těchto práv pro uvedené cíle není anexí Německa.

Vlády Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království a Spojených států amerických a prozatímní vláda Francouzské republiky později určí hranice Německa nebo kterékoli jeho části, jakož i status Německa nebo kterékoli oblasti, která je v současné době součástí německého území.

Na základě svrchované moci a práv, které takto převzaly čtyři vlády, vyhlašují představitelé Spojenců tyto požadavky, jimž se Německo v důsledku své úplné porážky a bezpodmínečné kapitulace musí podřídit:

Článek 1

Německo a veškeré německé vojenské, námořní a letecké orgány a veškeré branné síly, které jsou pod německou kontrolou, okamžitě zastaví vojenské akce ve všech oblastech války proti branným silám Spojených národů na zemi, na moři a ve vzduchu.

Článek 2

Reklama

b) Příslušníci formací a jednotek všech branných sil, uvedených v odstavci a), budou podle úvahy vrchního velitele ozbrojených sil příslušného spojeneckého státu prohlášeni za válečné zajatce až do dalšího rozhodnutí a budou podléhat takovým předpisům a pokynům, jaké vydají příslušní představitelé Spojenců.

c) Všechny ozbrojené síly, uvedené v odstavci a), ať jsou kdekoli, zůstanou na svých místech až do dalších pokynů, jež vydají představitelé Spojenců.

d) Evakuace uvedených branných sil ze všech území vně hranic Německa, jež existovaly 31. prosince 1937, provede se podle pokynů, které dají představitelé Spojenců.

e) Představitelé Spojenců ustanoví oddíly občanské policie, která bude vyzbrojena pouze lehkými zbraněmi k udržování pořádku a strážní službě.

Článek 3

a) Veškerá vojenská, námořní i civilní letadla v Německu nebo na Německem okupovaných nebo kontrolovaných územích nebo vodách, jakéhokoli typu a státní příslušnosti s výjimkou těch, která slouží Spojencům, zůstanou na zemi, na vodě nebo na palubách lodí až do dalších pokynů.

b) Veškerá německá nebo Německem kontrolovaná letadla, která jsou na územích nebo vodách neokupovaných a nekontrolovaných Německem nebo nad nimi, vrátí se do Německa nebo na takové jiné místo nebo místa, která určí představitelé Spojenců.

Článek 4

a) Veškeré německé nebo Německem kontrolované válečné lodi námořní plující na hladině nebo ponorky, pomocné námořní lodi a obchodní a jiná plavidla, ať jsou v době vydání tohoto prohlášení kdekoli, a všechny jiné obchodní lodi kterékoli státní příslušnosti, které jsou v německých přístavech, zůstanou na místě nebo se ihned přesunou do přístavů nebo základen, jež určí představitelé Spojenců. Posádka těchto lodí zůstane na palubě až do dalších pokynů.

b) Veškeré lodi a plavidla Spojených národů, jimiž disponuje Německo nebo které jsou pod jeho kontrolou v době vydání tohoto prohlášení, bez ohledu na to, zda držba vznikla na základě rozhodnutí kořistního soudu či jiným způsobem, vrátí se do těch přístavů nebo základen a v těch lhůtách, jak určí představitelé Spojenců.

Článek 5

a) Všechny dále uvedené předměty, jako celek i jednotlivě, které jsou v držbě německých ozbrojených sil nebo pod německou kontrolou nebo v dispozici Německa, musí být zachovány nepoškozené a v dobrém stavu a dány k dispozici představitelům Spojenců pro ty účely, v tom období a na těch místech, jak nařídí:

Reklama

I. veškeré zbraně, munice, výbušniny, vojenská výstroj, sklady a zásoby a jiné válečné potřeby všeho druhu a veškerý jiný válečný materiál,

II. veškeré válečné námořní lodi všech tříd, jak plující na hladině, tak i ponorky, pomocná námořní plavidla a veškeré obchodní lodi, ať již plují, jsou v opravě nebo ve stavbě, dokončené nebo rozestavěné,

III. veškerá letadla všech typů, letecká a protiletecká výzbroj a zařízení,

IV. veškeré prostředky a zařízení dopravy a spojů po souši, po vodě i vzduchem,

V. veškeré vojenské stavby a zařízení, včetně letišť, základen pro hydroplány, přístavů a námořních základen, skladišť, stálých i dočasných pozemních i pobřežních opevnění, pevností a jiných opevněných oblastí spolu s plány a nákresy všech takových opevnění, staveb a zařízení,

VI. veškeré továrny, závody, dílny, výzkumné ústavy, laboratoře, pokusné stanice, technické údaje, patenty, plány, nákresy a vynálezy, určené nebo zamýšlené pro výrobu nebo usnadnění výroby nebo používání předmětů, materiálů a prostředků uvedených v pododstavcích I, II, III, IV a V nebo předurčené napomáhat jinak vedení války.

b) Na žádost představitelů Spojenců musí být poskytnuty:

I. pracovní síly, služby a průmyslová zařízení nutná k zachování a provozu všeho, co spadá do některé kategorie uvedené v odstavci a) a

II. jakékoli zprávy nebo dokumentace, které mohou představitelé Spojenců v souvislosti s tím vyžadovat.


c) Na žádost představitelů Spojenců musí být poskytnuty veškeré prostředky pro přesun spojeneckých jednotek a orgánů, jejich výstroje a zásob po železnici, silnicích a jiných pozemních komunikacích, nebo po moři, řekách nebo vzduchem. Veškeré dopravní prostředky musí být udržovány v pořádku a rovněž musí být poskytnuty pracovní síly, služby a průmyslové zařízení k tomu potřebné.

Článek 6

a) Německé úřady propustí a odevzdají představitelům Spojenců způsobem, který představitelé Spojenců ustanoví, všechny válečné zajatce, kteří v této době jsou v jejich moci a kteří náležejí k ozbrojeným silám Spojených národů, a dodají úplné seznamy těchto osob s uvedením místa jejich zajištění v Německu nebo na území okupovaném Německem.Až do propuštění těchto zajatců musí německé úřady a obyvatelstvo chránit jejich životy a majetek a zaopatřit jim přiměřenou stravu, ošacení, přístřeší, lékařskou pomoc a peněžní prostředky podle jejich hodnosti nebo služebního postavení.

b) Stejným způsobem německé úřady a obyvatelstvo zaopatří a osvobodí všechny ostatní státní příslušníky Spojených národů, kteří jsou uvězněni, internováni nebo podrobeni omezením jiného druhu, i všechny jiné osoby, jež jsou uvězněny, internovány nebo podrobeny omezením jiného druhu z politických důvodů nebo v důsledku jakéhokoli nacistického opatření, zákona nebo nařízení, které diskriminuje na základě rasy, barvy pleti, náboženského vyznání nebo politických názorů.

c) Německé úřady odevzdají na žádost představitelů Spojenců správu míst, kde takové osoby jsou drženy, těm důstojníkům, které k tomu určí představitelé Spojenců.

Článek 7

Příslušné německé úřady dodají představitelům Spojenců:

a) úplné informace o branných silách zmíněných v článku 2 a) a zejména dodají neprodleně veškeré informace, požadované představiteli Spojenců, o počtu, rozmístění a povaze těchto branných sil, ať již jsou umístěny uvnitř nebo vně Německa;

b) úplné a podrobné informace o minách, minových polích a jiných překážkách pohybu na zemi, na moři nebo ve vzduchu, jakož i o existujících bezpečných průchodech. Všechny takové bezpečné průchody budou stále otevřeny a zřetelně označeny; veškeré miny a minová pole a jiné nebezpečné překážky budou pokud možno zneškodněny a veškeré navigační pomůcky budou obnoveny. Neozbrojený vojenský a civilní německý personál bude dán s potřebnou výstrojí k dispozici a bude ho použito k uvedeným účelům, jakož i k odstraňování min, minových polí a jiných překážek podle příkazů představitelů Spojenců.

Článek 8

Je zakázáno ničit, přemísťovat, ukrývat, převádět, potápět nebo poškozovat jakýkoli vojenský, námořní, letecký, lodní, přístavní, průmyslový a jiný podobný majetek a zařízení, a rovněž veškeré dokumenty a archívy, ať jsou kdekoli, s výjimkou případu, kdy to nařídí představitelé Spojenců.

Článek 9

Pokud představitelé Spojenců nezřídí dozor nad všemi prostředky spojů, přeruší provoz veškeré telegrafy, telefony a vysílačky a ostatní druhy drátového i bezdrátového styku jak na pevnině, tak na vodě, které jsou pod německou kontrolou, s výjimkou případu, kdy představitelé Spojenců nařídí jinak.

Článek 10

Na ozbrojené síly, lodi, letadla, vojenské zařízení a jiný majetek v Německu, nebo který je v německých službách nebo v dispozici Německa a který náleží kterékoli jiné zemi, která je ve válečném stavu s některými ze Spojenců, platí ustanovení tohoto prohlášení a všech proklamací, příkazů, nařízení nebo instrukcí vydaných podle něho.

Článek 11

a) Hlavní nacističtí předáci, jak je určí představitelé Spojenců, a všechny osoby, které představitelé Spojenců postupně označí jménem nebo určí podle hodnosti, funkce nebo zaměstnání jakožto podezřelé z toho, že spáchaly nebo nařídily válečné zločiny nebo se jich účastnily, budou zatčeni a odevzdáni představitelům Spojenců.

b) Totéž platí v případě státního příslušníka kteréhokoli ze Spojených národů, který je obviněn, že porušil zákon svého státu, a kterého představitelé Spojenců kdykoli označí jménem nebo určí podle hodnosti, funkce nebo zaměstnání.

c) Německé úřady a obyvatelstvo budou plnit příkazy, které vydají představitelé Spojenců o zatčení a odevzdání takových osob.

Článek 12

Představitelé Spojenců budou rozmísťovat branné síly a civilní orgány v Německu nebo v kterékoli jeho části podle své úvahy.

Článek 13

a) Při výkonu nejvyšší moci vůči Německu, kterou převzaly vlády Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království a Spojených států amerických, jakož i prozatímní vláda Francouzské republiky, budou čtyři spojenecké vlády provádět taková opatření, včetně úplného odzbrojení a demilitarizace Německa, která budou považovat za nezbytná pro budoucí mír a bezpečnost.

b) Představitelé Spojenců uloží Německu další politické, správní, hospodářské, finanční, vojenské a jiné požadavky, vznikající z úplné porážky Německa. Představitelé Spojenců nebo osoby nebo orgány řádně určené k tomu, aby jednaly jejich jménem, budou vydávat proklamace, příkazy, nařízení a instrukce s cílem stanovit takové další požadavky a provést jiná ustanovení tohoto prohlášení. Veškeré německé orgány a německé obyvatelstvo musí bezpodmínečně splnit veškeré požadavky představitelů Spojenců a plně se podřídit všem těmto proklamacím, příkazům, nařízením a instrukcím.

Článek 14

Toto prohlášení nabývá platnosti v den a hodinu stanovené dále. V případě, že německé úřady nebo obyvatelstvo nebudou rychle a úplně plnit své závazky, které jsou jim uloženy tímto prohlášením nebo které jim budou uloženy později, představitelé Spojenců učiní některá opatření, která za těch okolností budou považovat za přiměřená.

Článek 15

Toto prohlášení je sepsáno rusky, anglicky, francouzsky a německy. Autentický je pouze ruský, anglický a francouzský text.

Literatura:
Antonín Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.05.2005 📕22.017