Stredný Kolesový Obrnený Transportér OT vz. 64 - I.

Autor: Karol Antalík / SKOT 🕔︎︎ 👁︎ 29.555

Konštrukcia vozidla

Korba

Korba vozidla je pancierová, samonosná, pontónového typu, zváraná z oceľových valcovaných plátov hrúbky 8 až 15 mm, vodo a vzduchotesná, delená na tri časti :
1. Predná časť - priestor vodiča a veliteľa vozidla
2. Stredná časť - motorový priestor
3. Zadná časť - bojový priestor pre výsadok, streleckú vežu a prevodový priestor pod podlahou.

Na streche korby vozidla, spredu dozadu, sa nachádzajú: vežička vodiča vľavo (prevyšujúca strop korby o 260 mm) a veliteľa vozidla vpravo, otvárateľné kryty motorového a bojového priestoru vozidla. Rúra núdzového (ručného) čerpadla pre čerpanie vody z prevodového priestoru vozidla vpravo a rúra odstredivého čerpadla vľavo. Výfuk kúrenia vozidla a sacie potrubia kúrenia a motora.

Reklama

Na hornom pancieri čela korby je nesený vlnolam so vzperami jeho sklápania a na prednej hrane v strede šírky vozidla priskrutkovaný ťažný hák. Medzi ťažným hákom a vlnolamom sú držiaky a priestor na pripevnenie tzv. „dvojmužovej“ píly. V dolnom pancieri čela korby sa nachádza os sklápania a dvíhania vlnolamu so zámkom, jeho ovládaním a pancierovou ochranou lanka zámku vlnolamu. V dolnej časti panciera sú otvory svetiel vozidla s uzavierateľnými krytmi. Vo verzii A je v úrovni svetiel otvor pre lano navijaku, pod ktorým je spodné veko čela korby, umožňujúce prístup k navijaku a u všetkých verzií k valcu posilňovača riadenia. V pravej dolnej časti čela korby je predný dolný záves vozidla pre jeho vlečenie.

Na ľavom boku korby, tesne za stykom hornej a dolnej časti čelného panciera je smerové svetlo. Od dverí vodiča dozadu sú držiaky a rýchlo zámky pre rôzny výstroj vozidla. Tesne pri strope, za dverami vodiča je kryt sacieho potrubia filtračného a ventilačného zariadenia. Za ním je kryt „výdychu“ motora, slúžiaci v otvorenej polohe na odvod teplého vzduchu od motora a v uzavretej polohe na zabránenie vniknutiu vody do motorového priestoru pri prekonávaní vodných prekážok. Zadnou časťou krytu prechádza výfukové potrubie s tlmičom výfuku motora. Pod krytom „výdychu“ motora, tesne nad podbehom je kryt montážneho otvoru filtračného a ventilačného zariadenia vozidla. Na bočnej stene korby, v časti bojového priestoru sú tri kryty strieľní. Na konci zadného podbehu je prevodová skrinka lodnej skrutky a v oblúkovom bočnom kryte zasadené kormidlá pre riadenie vozidla počas plavby.

Na strane veliteľa vozidla je na boku korby, obdobne ako na ľavom boku, smerové svetlo. Za dverami veliteľa vozidla, smerom dozadu je uzavierateľný kryt „výdychu“ motora, ktorého zadnou časťou prechádza výfukové potrubie s tlmičom výfuku motora. Pod tlmičom výfuku motora je štvorcový kryt hrdla nádrže pohonných hmôt. Od dverí veliteľa vozidla sú na boku korby držiaky a rýchlo zámky pre rôzny výstroj a ťažné lano. Ďalej do zadu sú tri strieľne.

Zadné čelo vozidla, sklonené smerom dole dopredu, zaberajú dvojkrídlové dvere s pákovým mechanizmom, umožňujúce prístup do bojového priestoru. V hornej časti každého krídla dverí je kryt strieľne. Pod pravým a ľavým krídlom dverí je kovová stúpačka. V strede pod dverami, na priečniku korby je záves pre ťahanie prívesu do hmotnosti 3.000 kp. Nad pravým a ľavým podbehom sa nachádzajú združené svetlá (smerové, obrysové a brzdové) . Tesne nad pravým podbehom pri dverách je sedempólová elektrická zásuvka pre pripojenie prívesu. Pod podbehmi sú prevodové skrinky lodných skrutiek, chránené oblúkovými bočnými krytmi. V dne podbehov a dolnej časti oblúkových krytov sú zasadené kormidlá pre riadenie vozidla počas plavby.  

Táto sada obrázkov ukazuje korby vozidiel v rôznom štádiu odstrojenia počas generálnych opráv vo VOP 027 Trenčín. Zreteľná je členitosť spodnej a strednej (prevodovej) časti korby
Hrdlo pryžovej palivovej nádrže s objemom 330 l Základňa demontovanej streleckej vežičky
Vľavo odstrojená strelecká vežička, vpravo základňa vežičky zakrytá pancierovou doskou

Priestor vodiča a veliteľa vozidla

Do priestoru vodiča a veliteľa vozidla sa vstupuje bočnými dverami lichobežníkového tvaru, s pákovým mechanizmom, zavesenými na dvoch pántoch. Výška dverí 814 mm, šírka 708 mm dole a 510 mm hore. Dvere veliteľa vozidla sú vybavené priezorom o rozmeroch 100 x 60 mm. Zadná hrana dverí zviera s dolnou hranou steny korby kolmý uhol.

Miesto vodiča je na ľavej strane. Vodič sedí na sedadle z laminátu, ktorého konštrukcia je ľavou stranou priskrutkovaná k ľavému podbehu, pravá strana má dve nožičky priskrutkované k podlahe. Sedadlo je možné od základne zdvihnúť o 150 mm, súčasne sa dá posúvať horizontálne. Stĺpik volantu je upevnený na podlahe, medzi nohami vodiča. Vľavo od stĺpika je pedál spojky, vpravo pedál brzdy. Akcelerátor je vpravo od brzdy. Za pedálmi, na čelnom hornom a dolnom pancieri je upevnený hlavný valec spojky a hlavný brzdič. Vľavo od pedálu spojky je nožný prepínač diaľkových a stretávacích svetiel. Nad volantom je na čelnom hornom pancieri ozubené koliesko prevodu vlnolamu. Kľuka je zavesená na háčiku vľavo. Koliesko je spojené kovovou reťazou s prevodovkou vlnolamu, upevnenou v ľavom prednom styku čelných pancierov a ľavej bočnej steny korby.

Pri ľavej bočnej stene na podlahe sú upevnené dva hydraulické zdviháky. Nad nimi je páka núdzového vypínania pohonu vstrekovacieho čerpadla motora. Nad pákou je vyrovnávacia nádržka kvapaliny spojkového valca. Tesne pri prednej dolnej hrane dverného otvoru vodiča je ovládacia skrinka vnútorného hovorového zariadenia vodiča, z ktorého vedie kábel s náprsným prepínačom, uloženým nad jeho dverami, pod ľavým bočným priezorom. Vodič sa k VHZ pripája pomocou štvorpólovej zástrčky na jeho kukle, v ktorej sú upevnené mikrotelefónne slúchadlá a hredelné mikrofóny. Na stenu ľavého bočného panciera, pred prednou hranou dverí je pripevnený panel s pneumatickými kohútmi ovládania (zhora dole) : uzávierok rozvodoviek 3. a 4.nápravy, pohonu predných 1. a 2. nápravy, pohonu kompresora C.H.P, len vo verzii A pohonu navijaku, pohonu lodných skrutiek a uzávierok rozvodoviek 1. a 2. nápravy. 

Reklama

V strede šírky čelného horného panciera je dvojdielna prístrojová doska s ovládacími a kontrolnými prístrojmi, spínačmi a poistkami. Na ľavej bočnej stene hornej prístrojovej dosky je bzučiak zvukovej signalizácie zapnutia smerových svetiel a tlaku v pneumatikách. K bočnej stene spodnej dosky, cca. v úrovni rýchlomeru, je páčka ručného nastavenia voľnobehu motora, alebo konštantnej akcelerácie. Na pravom boku hornej dosky je lampa na čítanie máp. Na spodok tejto dosky vľavo, je pripevnený vstrekovač JIKOV. Pod a za prístrojovou doskou sa nachádzajú posilňovače bŕzd 1. a 2. okruhu s vyrovnávacími nádržkami brzdovej kvapaliny. Vpravo pri sedadle vodiča je páka ručnej brzdy, páka predvoľby rýchlostných stupňov s poistkou pre predvoľbu spiatočného chodu. Rýchlostné stupne sa predvoľujú posúvaním páky od neutrálu dopredu. Pri predvoľbe spiatočného chodu sa musí povytiahnuť poistka a páka sa posunie dozadu.  

Sada fotografií s rôznymi pohľadmi na vybavenie pracoviska vodiča a veliteľa vozidla. Rozmiestnenie prístrojov sa dá určiť podľa popisu pracovísk v texte

Na tej istej konzole je páka prídavnej prevodovky. Terénny prevod sa radí presunutím páky do hornej polohy, cestný prevod presunutím páky do dolnej polohy. V strede je neutrál. Prídavný prevod sa nesmie radiť za jazdy. Vpravo je konzola rozvodu centrálneho hustenia pneumatík (C.H.P.) s kohútmi uzavierania jednotlivých kolies. Pri posunutí páky dopredu sa hustí, dozadu sa podhusťuje. V neutrálnej polohe je systém C.H.P vypnutý. Za konzolou rozvodu C.H.P je páčka pneumatického vypínania pohonu zadných náprav. Vpravo, v úrovni kohútov hustenia druhej a tretej nápravy, je pneumatický kohút zapínania pretlaku v prevodových agregátoch. Vpravo od páčky ovládania C.H.P je páka prepínacieho kohúta pre riadenie kormidiel alebo kolies. V hornej časti je zahnutá o 90o. Pootočením okolo vlastnej osi sa automaticky presmeruje tlak oleja z posilňovača riadenia do pracovného valca kormidiel. Pred touto pákou je páka ovládania kormidiel, ktorou sa vychyľovaním z neutrálnej polohy riadi smer plavby. Pre zmenu smeru plavby doľava sa páka vychyľuje vľavo a pre zmenu smeru plavby doprava na opačnú stranu. Nad miestom vodiča je vežička vysoká 260 mm s dozadu odklopným kupolovitým prekrytom a tromi priezormi. Čelný nepriestreľný priezor rozmerov 200 x 160 mm a hrúbky 80 mm je lepený z viacerých vrstiev skla. Priezor je vybavený stieračom. Počas boja je chránený sklopným pancierom s nerovnomerne dlhými, rôznobežnými štrbinami. Pancierová doska sa ovláda mechanicky, pákou pod pravou stranou vežičky. Vežička je vybavená dvomi bočnými priezormi rozmerov 100 x 60 mm, ktorými vodič vidí vpravo a vľavo.

Na strope priestoru medzi vodičom a veliteľom vozidla je páka ovládania hľadacieho svetlometu, pred ktorou je navijak s pákou (račňa) ovládajúcou zaťahovanie krytov výdychov motora. Vpravo je stropné svetlo a vedľa spínač hľadacieho svetlometu.

Nad miestom veliteľa vozidla je dopredu odklápaný poklop priemeru 90 cm, v ktorom je umiestnený periskopický denný pozorovací prístroj TPKU-2B. Ten je možné v noci zameniť za nočný pozorovací prístroj TKN-1. Na strope čelného panciera pri pravej bočnej stene je skrinka antény rádiostanice, pod ktorou je na bočnej stene anténny blok a pred prednou hranou dverí veliteľa vozidla je skrinka vnútorného hovorového zariadenia (VHZ) R 120. Pred veliteľom vozidla je na strope čelného panciera umiestnená lekárnička, pod ňou vpredu je umiestnená rádiostanica R 113 s napájacím zdrojom BP 2 vľavo od rádiostanice. Dole pod rádiostanicou je skrinka na náradie. Pred predným podbehom je na podlahe, pri bočnej stene, skrinka s náhradnými sklami priezorov a skrinka náhradných súčiastok k rádiostanici. 

Zadná stena, oddeľuje priestor vodiča a veliteľa vozidla od motorového priestoru. V stene sú kryty prístupu k motoru a ovládacie prvky.

Filtračné a ventilačné zariadenie (FVZ) je umiestnené na ľavom podbehu za sedadlom vodiča, vo výklenku medzi ľavou bočnou stenou korby a prepážkou motorového priestoru. Za FVZ je v stene otvor spojovacieho a vyrovnávacieho vzduchového potrubia medzi priestorom vodiča a bojovým priestorom vozidla.

Za sedadlom vodiča je kruhový, odnímateľný kryt umožňujúci prístup k palivovým čističom motora. Pod týmto krytom, tesne nad ľavým podbehom, je ovládacie tiahlo vyhrievania motora od kúrenia.

Pod týmto tiahlom sú z prevodového priestoru na podlahe podbehu vedené rúrky tlakového vzduchu k pneumatickým kohútom na paneli vedľa dverí vodiča a bowden s lankom k páke núdzového vypínania pohonu vstrekovacieho čerpadla motora.  

Dole, tesne nad podlahou, medzi sedačkami vodiča a veliteľa vozidla je odnímateľný obdĺžnikový kryt, umožňujúci prístup do motorového priestoru, k čelu motora, nalievaciemu hrdlu nádrže motorového oleja, kompresoru brzdovej sústavy, dynamu, remenici kľukového hriadeľa, nádržke, čerpadlu a filtru oleja posilňovača riadenia. Pod krytom, vedením na podlahe prechádzajú z motorového priestoru dopredu rúrky tlakového vzduchu k hlavnému brzdiču, rozvodu C.H.P, kohútu zapínania pretlaku v prevodových agregátoch, vypínaniu pohonu zadných náprav a kvapalín k posilňovačom bŕzd a ovládaniu kormidiel počas plavby. Medzi týmito rúrkami prechádza stenou šikmo dole a dozadu mierka hladiny oleja v motore. Vpravo od krytu, v úrovni pravého podbehu je páka hlavného uzáveru chladiča motorového oleja. Nad krytom, za sedačkou veliteľa vozidla, je sklápacia núdzová sedačka, na ktorej je možné sedieť len pri súčasnom otvorení poklopu vežičky veliteľa vozidla.

V pravo od sedačky veliteľa vozidla nad pravým podbehom je lichobežníkový kryt umožňujúci prístup k nádržke a čističu oleja posilňovača riadenia a naftovému kúreniu vozidla. Na tomto kryte je pripevnený hasiaci prístroj. V styku pravej bočnej steny korby a pravého podbehu je v zadnej stene kruhový otvor prívodu teplého vzduchu od kúrenia.

Motorový priestor

Reklama

Prístup do motorového priestoru je z priestoru vodiča a veliteľa vozidla opísanými otvormi, z bojového priestoru vozidla dvojkrídlovými dverami a z vonku vozidla krytmi v korbe.

Z hora sú v strope korby, za vežičkami vodiča a veliteľa vozidla, dva kryty. Prvý obdĺžnikový kryt, umiestnený priečne na streche korby, s oválnymi kratšími stranami je regulovateľnou záklopkou prívodu studeného vzduchu k chladeniu motora, ovládateľnou spolu s „výdychmi“ motora. Vpravo od tohoto krytu je okrúhly kryt sacieho potrubia vzduchu do kúrenia. 

Za nimi smerom dozadu je kryt motorového priestoru. Otvára sa smerom dopredu, zdvihnutím zadnej strany krytu a dá sa v otvorenej polohe zaistiť proti sklopeniu. Na kryte sú dva klaksóny a rám na uloženie bójky v prípade plávania.

Na úrovni krytu motorového priestoru sú na bokoch korby v jej hornej časti umiestnené zaťahovateľné kryty „výdychov“ motora.

Za týmto krytom smerom dozadu je v strede šírky korby umiestnené hrdlo sacieho potrubia vzduchu do motora. Po oboch stranách hrdla sú hranaté kanále prívodu chladiaceho vzduchu do prevodového priestoru.

Pod ľavým predným podbehom, v jeho zadnej časti je kryt montážneho otvoru k štartéru motora, prichytený dvanástimi skrutkami.

V motorovom priestore je čelom dopredu, v smere jazdy, umiestnený motor, sacie potrubie vzduchu s dvomi cyklónovými čističmi a príslušenstvo. Zo zadných častí krytov „výdychov“ smerom dozadu vychádzajú a na bočné steny korby sú uchytené výfukové rúry motora s tlmičmi.  

Pohľad zozadu dopredu. Otvorený kryt motora, vľavo je demontovaný cyklónový čistič vzduchu a vzadu prevrátené viečko ventilov hlavy valca. Vpravo výfuk kúrenia a rúra núdzového (ručného) odčerpávania vody Pohľad z predu dozadu. V konzole bójky, na kryte motora sú klaksóny. Komíny prívodu chladiaceho vzduchu do prevodového priestoru, v strede je sacie hrdlo do cyklónových čističov vzduchu motora

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více