Dokumenty o skandinávské politice Německa

Autor: Jan Flieger / Dav 🕔︎︎ 👁︎ 25.948

Ze smlouvy o arbitráži a smírčím řízení mezi Německem a Dánskem
Berlín 2. června 1926

... Smluvní strany se podle této dohody zavazují, že předloží k projednání arbitrážní nebo smírčí komisi všechny spory jakéhokoli druhu, jež by mohly vzniknout mezi Německem a Dánskem a jež by nebylo možné vyřešit v náležité době diplomatickou cestou, anebo že předloží tyto spory se souhlasem obou stran Stálému dvoru mezinárodní spravedlnosti. Spory, pro jejichž vyřešení bylo stanoveno zvláštní řízení na podkladě konvencí již dříve podepsaných smluvními stranami, budou se řešit podle ustanovení těchto konvencí.

Reklama

Ujištění dané Dánsku, Norsku, Belgii a Holandsku v Hitlerově projevu z 28. dubna 1939

Dal jsem z závazná ujištění velkému počtu států. Žádný z těchto států nemůže tvrdit, že by bylo Německo někdy naznačilo jakékoli požadavky, které by odporovaly této deklaraci. Nikdo ze skandinávských státníků nemůže například tvrdit, že by byla německá vláda nebo německé veřejné mínění kladly požadavky, které by nebyly ve shodě se svrchovaností a celistvostí těchto států.

Přijal jsem s uspokojením, že několik evropských států vyslovilo a zdůraznilo u příležitosti této deklarace německé vlády své přání zachovat naprostou neutralitu. Týká se to Holandska, Belgie, Dánska a jiných států...

Ze smlouvy o neútočení mezi Německem a Dánskem
31. května 1939

Jeho Veličenstvo král Dánska a Islandu a kancléř Německé říše, pevně rozhodnuti zachovat mír mezi Dánskem a Německem za všech okolností, dohodli se, že potvrdí toto své rozhodnutí smlouvou...

Článek 1. Království dánské a Německá říše nesáhnou v žádném případě k válce nebo k jakémukoli jinému použití násilí jeden proti druhému. Dojde-li k zmíněnému přístupu ze strany třetí mocnosti proti jedné ze smluvních stran, nebude tomu druhá smluvní strana žádným způsobem napomáhat.

Reklama

Tato smlouva nabude platnosti výměnou ratifikačních listin a bude platit po dobu 10 let.

Z Německého memoranda Norsku
2. září 1939

... Německá vláda je plně rozhodnuta vzhledem k přátelským vztahům mezi Norskem a Německem nezpůsobit za žádných okolností újmu celistvosti a nedotknutelnosti Norska a respektovat území norského státu. Činíc toto prohlášení, očekává německá vláda přirozeně, že Norsko zachová naprostou neutralitu vůči Německu a nestrpí, aby byla norská neutralita porušena některou třetí stranou. Kdyby bylo stanovisko královské norské vlády odlišné a kdyby došlo k takovému porušení neutrality z třetí strany, bude německá vláda zřejmě nucena zabezpečit zájmy říše ve shodě s požadavky, které by v důsledku tohoto stavu vznikly...

Literatura:
Antoním Šnajdárek - Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968


Německé tanky Neubaufahrzeug v Oslo
https://commons.wikimedia.org

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více