Nisko

Autor: ing. Vilém Vácha 🕔︎︎ 👁︎ 18.596

 Nisko je jediné území Dolního Slezska, jenž je dnes součástí České republiky. Jeho území se shoduje s dnešním okresem Jeseník. Na severu je tvořeno nížinami, jenž pro svou úrodnost jsou nazývány Slezskou Hanou, na jihu a západě horami Rychlebskými a Jeseníky.

Za vlády velkomoravského knížete Svatopluka v letech 870-894 se stává celé Slezsko součástí Velké Moravy. Po jejím zániku se stává Dolní Slezsko za českého knížete Vratislava I. (vládl 915-921) součástí Českého státu. Zbytek Slezska připojil k Českému státu, po vítězných bitvách s Maďary u Lechu a na jihovýchodní Moravě roku 955, český kníže Boleslav I. (vládl 935-972). V roce 990 za vlády českého knížete Boleslava II. (vládl 972-999) je celé Slezsko odtrženo a připojeno k Polsku.

Reklama

Slezsko získal zpět Českému státu jeho kníže Břetislav I. (vládl 1034-1055), jehož součástí bylo v letech 1039-1050, ale pak je Slezsko zase součástí Polska. V průběhu 11.-12. stoleti je Slezsko v rámci Polska přeměněno na údělná knížectví. V roce 1199 se stalo knížectví Nisko světským lénem vratislavských biskupů v rámci Polského státu. Roku 1342 bylo celé Nisko českým králem Janem Lucemburským připojeno k Českému státu.

Znakem Niska v této době je již 6 (3-2-1) bílých lilií na červeném poli. O významu pro Český stát svědčí i to, že císař a král Karel IV. tento znak dal vytesat na Staroměstské věži mostu Karlova v Praze a jeho syn císař a král Václav IV. na vstupní bránu do svého milovaného hradu Točník. Oba dali znak Niska vytesat vedle znaků Svaté říše římské, Čech, Moravy, Vratislavska, Svídnicka, Lucemburska, Zhořelecka, Budišínska a Dolní Lužice.

Nisko roku 1526 se spolu s celým Českým státem stává součástí Habsburské monarchie. V roce 1742 za vlády Marie Terezie, je v důsledku Vratislavského míru většina Slezska připojena k Prusku. Nisko je rozděleno. Prusku připadla severní větší část o rozloze 1231 km2 včetně správního města Nisa. V Prusku Niské knížectví bylo zrušeno roku 1810, plně zaintegrovano do pruského Slezska a v roce 1871 se stalo součástí Německa, poté v roce 1945 Polska.

Českému státu zbylo jen 694 km2 tj. nynější podoba a správním jeho městem se staly Zlaté hory a sídelní rezidencí niského knížete (vratislavský biskup) hrad Javorník. Knížectví zaniklo až s pádem Habsburské monarchie roku 1918. V 19. století se zde vytvořil okres Frývaldov v rámci vévodství Dolního a Horního Slezska.

V prosinci roku 1918 stalo se Nisko součástí Československa a to po zrušení separátního německého útvaru Sudetenland (sídlo měl v Opavě a vznikl dne 30.10.1918) československým vojskem. V Československé republice je Nisko součásti Slezské země až do jejího zrušení roku 1927, poté Moravskoslezské země.

Na jihu Niska bylo v letech 1935-1938 vybudováno opevnění na obranu první republiky. V září 1938 je Javornický výběžek ovládnut henleinovci a jsou zde v celém Nisku boje Stráže obrany státu a Československé armády s nimi. Dne 06.října 1938 se Nisko stalo součástí Velkoněmecké říše v důsledku mnichovské konference.

Reklama

V květnu 1945 je Nisko opět součástí Československa. Na upevnění Československé moci po 2.sv.válce se mimo jiné zde na Nisku, ale i na zbytku Slezska a severní Moravy, podílela 1. Československá tanková brigáda, která proslula dobytím Ostravska v dubnu 1945, kde navíc zabránila zničení Ostravy nacisty.

Město a okres Frývaldov je po 2. světové válce přejmenován na Jeseník a je opět součástí Moravskoslezské země až do roku 1949, poté se stává součástí Olomouckého kraje. Při správní reformě dne 1.7.1960 okres Jeseník zanikl připojením území k okresu Šumperk, kromě Zlatých Hor připojených k okresu Bruntál, vše v rámci Severomoravského kraje, ale k 01.01.1996 byl okres Jeseník znovu obnoven v původních hranicích, aby se dne 01.01.2001 stal součástí nově zřízeného Olomouckého kraje.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více