Směrnice pro plán zelený - dobytí ČSR 30.5.1938

Autor: Radim Kapavík / kapa 🕔︎︎ 👁︎ 31.915

Berlín, 30. května 1938

Válka na dvou frontách s hlavním usilím na jihovýchodě
(strategický plán „Zelený“)

Reklama

1. Politické předpoklady

Je mým nezměnitelným rozhodnutím v blízké budoucnosti vojensky rozbít Československo. Je úkolem politického vedení vyčkat nebo přivodit vhodný okamžik z hlediska jak politického, tak vojenského.
Nevyhnutelný vývoj situace v Československu nebo jiné politické události v Evropě poskytující náhle příznivé okolnosti, které se již nemusí opakovat, mě mohou přimět k včasnému jednání.
Správná volba a rozhodné využití příznivých okolností je nejjistější zárukou úspěchu. Proto by přípravy měly být započaty okamžitě.

2. Politické možnosti pro zahájení operace

Pro zamýšlený útok jsou nezbytnými následující předpoklady:
a) Vhodná zjevná záminka a s ní
b) Postačující politické ospravedlnění
c) Nepřítel neočekávající akci a nalézající se ve stavu co nejměnší připravenosti

Nejvýhodnější jak z hlediska vojenského tak z hlediska politického by byla blesková akce jako následek incidentu, který by Německo podrobil neúnosné provokaci a který by v očích přinejměnším části světa poskytoval mravní ospravedlnění vojenské odvetě.
Navíc musí být jakýkoliv diplomatický pokus předejít válce znemožněn náhlou akcí z naší strany, neočekávanou svým načasováním i šíří, než bude nepřítel natolik vojensky připraven, že nebude moci být zaskočen.

3. Závěry pro přípravy plánu „Zelený

Reklama

a) Pro vojenskou akci je podstatné nejvyšší využití momentu překvapení - jako nejdůležitějšího faktoru vedoucího k vítězství a dosaženého pomocí příslušných předběžných opatření již v době míru - a neočekávaná rychlost akce.
Tehdy je důležité vytvořit během prvnívh dvou či tří dnů situaci, ktrerá nepřátelským státům, které si přejí zasáhnout, demonstruje beznadějnost českého vojenského postavení a také podnítí ty státy, které mají územní požadavky vůči Československu okamžitě je vznést. V tomto případě může být očekávána intervence Maďarska a Polska proti Československu, obzvláště pokud se bude Francie, následkem toho, že Itálie je jednoznačně na naší straně, obávat nebo alespoň zdráhat rozpoutat evropskou válku zásahem proti Německu. Pravděpodobně lze očekávat pokus Rusů poskytnout Československu vojenskou pomoc, obzvláště svými leteckými silami.
Pokud nebude konkrétních úspěchů dosaženo v pozemních operacích během prvních několika dní, vyvstane zajisté evropsaká krize. Tato skutečnost by měla velitelům všech hodností dávat podnět k odholané a neohrožené akci.

b) Válečná propaganda musí na jedné straně zastrašit Čechy hrozbami a snížit jejich schopnost odporu; na druhé straně musí naznačit národním a rasovým skupinám (v Československu), jak naše vojenské operace podpořit a jak ovlivnit neutrální skupiny v náš prospěch. Další instrukce a určení vhodného okamžiku jsou vyhrazeny mně.

4. Úkoly Wehrmachtu

Příprava Wehrmachtu se bude provádět podle následujících principů:
a) Celá váha všech sil musí být použita proti Československu
b) Na západě bude ponechána minimální síla jako kryt našeho týlu, pokud se to ukáže nezbytným; ostatní hranice v Evropě, s Polskem a Litvou budou vybaveny pouze pro obranné úkoly; jižní hranice bude nadále pozorována
c) Armádní útvary schopné rychlého nasazení musí zaútočit na hraniční opevnění rychle a energicky a musí vytvořit průlom do Československa v jistotě, že převážná část mobilní armády přispěchá nejvyšší rychlostí.

Přípravy pro tuto akci budou provedeny takovým způsobem, aby armádní formace nejschopnější rychlého pohybu překročily hranici va stanoveném čase současně s průnikem Luftwaffe, než si nepřítel bude moci povšimnout naší mobilizace.
Za tímto účelem bude časový rozvrh navrhnut společně armádou a Luftwaffe s hlavním štábem a předložen mi ke schválení.

5. Úkoly pro jednotlivé složky armády

a) Pozemní vojsko
Základní princip překvapivého útoku na Československo nesmí být ohrožen dobou nevyhnutelně nutnou na přepravu převážné části pozemní armády po kolejích a rychlejší rozvinutí Luftwaffe nesmí zůstat nevyužito
Prvním úkolem pozemní armády je proto provést co nejvíce útočných výpadů současně s útokem Luftwaffe.
Tyto útočné výpady, organizované ve shodě s úkoly pozemní armády, se musejí skládat z jednotek, které mohou být nasazeny rychle díky své blízkosti hranici, motorizaci a zvlásštní připravenosti.
Účelem těchto útoků musí být vytvoření četných průlomů do české linie opevnění ve strategicky příznivých směrech, aby jimi bylo možno postupovat dál nebo napadnout (nepřítele) z týlu. Pro zejištění úspěchu je důležitá spolupráce s populací sudetských Němců při hranicích, s dezrtéry z české armády, s výsadkáři a letecky dopravovaných jednotek, a s jednotkami sabotérů.
Pozemní armáda má za úkol zmařit české obranné plány, zamezit ústup české armády na Slovensko, přinutit ji k bitvě a porazit ji a rychle okupovat Čechy a Moravu. Za tímto účelem musí bát proveden nejsilnějšími mechanizovanými a obrněnými jednotkami průnik do srdce Československa, využívajíc prvních úspěchů útočných výpadů a činnosti Luftwaffe.
Ochrana týlu na západě musí být omezena kvantitativně i kvalitativně podle nynějšího stavu opevnění.
Jestli budou jednotky určené pro tento účel ihned přesunuty k západní hranici nebo prozatím drženy stranou, bude určeno mým zvláštním nařízením.
Musí však být provedeny přípravy k zabezpečení přepravy jednotek na západní hranici, dokonce i během strategického soustřeďování (vojsk) na plán "Zelený". Nezávisle na tom musí být první bezpečnostní posádky improvizovaně utvořeny z inženýrů a jednotek pracovních armádních sborů, toho času zaměstnaných na stavbě opevnění.
Zbývající hranice, stejně jako východní Prusko, budou chráněny pouze slabě. Podle politické situace však musí být připravena přeprava části aktivívh vojsk ve Východním Prusku po koři do Říše.

b) Luftwaffe
zatímco na západní hranici budou pro obranné účely ponechány minimální síly, hlavní síla Luftwaffe bude použita pro překvapivý útok proti Československu. Hranice bude vzdušnými silami překročena ve stejný okamžik jako prvními jednotkami pozemního vojska (viz. bod 5a). Nejdůležitějším úkolem Luftwaffe je zničení českých vzdušných útočných sil a jejich zásobovacích základen v nejkratším možném čase, předejít jejich zapojení a případně také zapojení francouzských a ruských leteckých sil, v boji proti německé armádě behem jejího rozvinutí a vpádu a (v boji proti) německému Lebensraumu.
Ochromení mobilizace, kontroly nad civilními záležitostmi a velení ozbrojených sil, stejně jako zpoždění rozvinutí české armády útoky na její komunikační systém a na centra mobilizace a vlády, budou také životně důležité pro počáteční úspěch armády. Kde by v českém pohraničí mohla silnější česká armáda nebo hloubka obranného systému znejistit rychlý a úspěšný průlom německé pozemní armády, musí být zajištěno přiměřené nasazení letckých sil.
Pokud to průběh údálostí vyloženě dovolí, ćeskoslovenská průmaslová centra by měla být zachována.
Odvetné útoky na obyvatelstvo podléhají mému rozhodování.
Hlavní centra protivzdušné obrany budou organizována v Berlíně, průmyslovém regionu středního Němcka a v oblasti Porůří, a budou od nynějška posupně nenápadně připravována.

c) Námořní síly
Námořnictvo se operace armády zúčastní zaměstnáním dunajské flotily. Zatímto účelem je flotila podřízena veliteli ve štábu armády.
Pokud se týče chování námořních sil, nejdříve budou provedena opatření, která budou vypadat jako nezbytná pro zabezpečení Severního a Baltského moře proti překvapivé intervenci jiných evropských států. Tato opatření budou omezena na absolutně základní kroky. Musí být zajištěno jejich utajení. V tomto hraje rezhodující úlohu vyhnout se všem činnostem, které by mohly negativně ovlivnit politický postoj evropských mocností.

6. Úkoly válečného hospodářství

Reklama

Ve válečném hospodářství je hlavní věcí aby ve sféře zbrohního průmyslu bylo umožněno maximální nasazení vojsk díky zvýšeným dodávkám.
Během vojenských operací je důležité přispět ke vzrůstu celkového hospodářského válečného úsilí rychlým sbíráním informací o důležitých (československých) továrnách a jejich co nejrychlejšímu opětovnému spuštění.
Za tímto účelem pro nás bude, pokud to vojenské operace dovolí, velmi důležité uštřit česká průmyslová a srojírenská zařízení.

7. Veškeré přípravy sabotáží a povstání budou realizovány hlavním štábem armády. Budou nachystány ve shodě a podle požadavků wehrmachtu, tak aby se jejich provedení v místě i čase shodovalo s operacemi pozemního vojska a Luftwaffe.

Adolf Hitler

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více