Main Menu
User Menu

Verdunská medaile

Verdun Medal

Médaille de Verdun

     
Název:
Name:
Verdunská medaile
Název v originále:
Original Name:
Médaille de Verdun
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.11.1916
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
L. le Ribault, B. Caminade, E. Lacombe : Identification et Cote Decorations, Bordeaux
URL : https://www.valka.cz/Verdunska-medaile-t81873#407743Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Verdunská medaile
Název v originále:
Original Name:
Médaille de Verdun
Datum vzniku:
Date of Establishment:
20.11.1916
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Verdunska-medaile-t81873#407744Verze : 0
MOD
Pamětní medaile města a pevnosti Verdun je známá, ale nikdo si neuvědomuje, že jde o medaili, která je velmi rozšířená, má mnoho typů a variant. Laskavostí a se svolením pana Dr. Romana Jedličky na tuto problematiku ukážeme a jednotlivé typy popíšeme.
Tato medaile představuje nejrozšířenější neoficiální francouzskou pamětní medaili, která si vedle své popularity dodnes udržela značnou vážnost. Francouzská vláda zakládala většinou medaile na paměť polních tažení, ne ale bitev, či výsledku těchto bitev nebo válek. Proto si město Verdun a jeho městská rada vytvořilo samo viditelnou pamětní medaili k uctění hrdinských činů všech vojáků, kteří ochránili jejich město před obsazením německými oddíly v prvních třech letech 1. světové války.
Verdunská městská rada, uprchlá dočasně do Paříže, založila tuto medaili 20. listopadu 1916. Byla určená jako upomínka všem statečným důstojníkům a vojákům, kteří bojovali mezi 31. červencem 1914 a ll. listopadem 1918 v sektoru Verdunu mezi Argonne a Saint-Mihiel, v oblasti, která byla pod bombardováním a těžkou dělostřeleckou palbou. Záhy po skončení války byl vytvořen výbor, který ověřoval všechna udělení a ta byla od srpna 1922 zapisována do "Zlaté knihy". Ve zmíněném období (rok 1917) byl pověřen výtvarným provedením pověřen S. E. Vernier. Protože ale i další umělci se cítili být schopni vytvořit vlastní návrhy, pravděpodobně určené veteránům jako duplikáty či náhrady, někdy jen jako nezasloužené ocenění, vznikla celá série těchto Verdunských medailí. Tyto medaile byly nošeny na shodné jednotné stuze červené barvy, která má na okrajích francouzskou trikoloru. Stuhy se mohou lišit svoji šířkou a barevnými odstíny. Jsou doplněny štítky s nápisem VERDUN, mimo typu č. l., který se uděloval bez štítku a dále typu č. 2, který má vlastní odlišný štítek (viz popis).
l. typ Vernier (obr. č. l)
Bronzová medaile má průměr 26,7 mm a tloušťku 1,7 mm s oboustranně lehce zvýšeným okrajem.
Medaile se udělovala bez štítku. Jsou známy 3 varianty:
-zlacená bronzová medaile
-stříbrná medaile
-bronzová medaile s kulovitým ouškem, která má průměr 27,5 mm a tloušťku 1,9 mm. Krom toho byla tato "oficiální" medaile, jak byla vytvořena městskou radou, v roce 1920 vyrobena i jako stolní medaile o průměru 37 mm. Byla ražena ve stříbře nebo bronzu a udělována v koženém váčku, nebo později v červené etuji. Udílela se význačným osobnostem, které navštívily město Verdun krátce po skončení války.
2. typ Augier (obr. č. 2)
Bronzová medaile o průměru 30,2 mm nesoucí na líci nakročenou polopostavu francouzského vojáky heraldicky zprava, který má v rukou pušku s bodákem, za nim je namířené dělo. Při okraji nahoře a doleva opis ON NE PASSE PAS. Dole vpravo je drobné jméno medailera A. AUGIER.
Rubní strana nese známou verdunskou bránu s věžemi ohraničenou dubovou ratolestí zprava a vavřínovou zleva, nad bránou je nápis VERDUN. Dole je v ozdobném štítě znak města Verdun. Závěs je proveden shodně jako u typu Vernier. Tato medaile má vlastní štítek na stuhu s dvouřádkovým nápisem VERDUN/21.FEVRIER 1916. Druhá varianta tohoto Augierova typu byla vyrobená později, má kulovitý závěs a sponu s jednořádkovým nápisem VERDUN.
3. typ Pruhomme (obr. 3)
Bronzová medaile o průměru 29,4 mm. Na líci ženská hlava v přilbě zobrazená heraldicky zleva, s vavřínovou ratolestí za přilbou, přičemž jedna část vavřínu pokrývá přilbu. Po stranách je rozdělený nápis VER/DUN, dole v pravo letopočet 1916. Vpravo dole je jméno medailera G. PRUHOMME (zde na vyobrazené medaili však chybí).
Revers má nahoře obdélníkové pole (pro možné vyrytí jména nositele) pod růžovou girlandou. Na ploše je pětiřádkový nápis AUX/GLORIEUX/DEFFENSEURS/DE/VERDUN(Slavným obráncům Verdunu). Závěs je tvořen kulovitým ouškem. Jsou známé celkem další 3 varianty:
-táž medaile ze zlaceného bronzu
-táž medaile, ale s vernierovským závěsem I.typu
-táž medaile, ale s přiletovaným závěsem a se systémem 2 kroužků
4. typ Revillon (obr. č. 4)
Bronzová medaile má v průměru 27 mm a kulovité ouško. Na líci i rubu při okraji medaile mezikruží, jehož okraje jsou upraveny jako naprasklé. Na líci je poprsí ženy nesoucí hradební korunu jako symbol města Verdunu. V pravici drží meč a v levici prapor, jehož cípy zasahuji vpravo od hlavy. Nahoře v mezikruží je nápis VER-DUN, dole ON NE PASSE PAS. Jméno medailera REVILLON je drobně vlevo.
Revers představuje polopostavu vousatého francouzského vojáka v plné zbroji s puškou. Na mezikruží nahoře nápis EN AVANT, pokračující dole na mezikruží JUSOU ASU BOUT (Kupředu až do konce). Vlevo je opět drobné jméno medailera REVILLON. Medaile byla vyrobena známou pařížskou firmou Arthus Bertrand.
5. typ anonym (obr. č. 5)
Bronzová medaile o průměru 27 mm, s kulovitým ouškem. Na líci je hlava vojáka v přilbě zobrazená zleva, umístěná proti cihlové zdi v pozadí. Nahoře je nápis VERDUN.
Revers má uprostřed zdobený obdélníkový štítek (pro možné vyrytí jména), v pozadí jsou ratolesti - vpravo dubová a vlevo vavřínová. Kolem je umístěn opis ON NE PASSE PAS. Autor neznámý.
6. typ anonym (ražba "Rene") (obr. č. 6)
Bronzová medaile o průměru 29,1 mm, připomínající lícem typ 3 (Pruhomme). Zde je zleva zobrazená ženská hlava v přilbě jako symbol Francie ve francouzské uniformě, z níž jsou patrné výložky na límci pláště vlevo. Na pravé straně límce je letopočet 1916, dole pak vavřínová ratolest. Kolem opis VERDUN-ONE NE PASSE PAS.
Rub představuje hořící pochodeň umístěnou před francouzskou vlajkou, obklopené vavřínovou ratolestí vpravo a dubovou vlevo. Přes pochodeň je umístěn ozdobný štítek. Dole je třířádkový nápis AUX HEROS/DE/VERDUN (Hrdinům od Verdunu). Medaile není signovaná, byla ražena mistrem Rene v dílnách A. Marie Stuart.
Štítky
Oficiální Verdunská medaile (I.typ Vernier) nemá žádný štítek a u typu č.2 Augier byl štítek již popsán. Jsou známy 4 další typy štítků, které jsou bronzové nebo postříbřené. Všechny nesou nápis VERDUN a liší se jen rozměry a typy písmen. Tři z těchto štítků mají hladkou plochu, na čtvrté jako jediné je nápis VERDUN na zrnitém podkladě.
Existují ale i další dvě francouzské medaile, které mají vztah k bitvě u Verdunu, ale také nemohou být jednoznačně zařazeny mezi shora uvedené "pravé" Verdunské medaile. Jde o medaili typ RASUMNY a typ STEINER. Tyto populární medaile byly prodávány na veřejnosti za účelem finančního zisku pro verdunské veterány nebo veteránské organizace. Původně byly nošeny v barvě francouzské trikolory, teprve později nahrazeny klasickou stuhou vyhrazenou pro Verdunskou medaili, sběrateli i ve Francii jsou řazeny do série verdunských medailí. Vyobrazení obou těchto typů je použito z internetu a jsou zde použité jako doprovodný obrazový materiál.
7. typ Rasumny (obr. č. 7)
Kruhová bronzová medaile s vystouplým ouškem. Na líci je poprsí vousatého francouzského vojáka s puškou v ruce, kolem opis SOUVENIR DE VERDUN, dole letopočet 1914-1918. Rozměry medaile nejsou uvedeny.
8. typ Steiner (obr. č. 8)
Bronzová medaile o průměru 29 mm s prstencovým závěsem (obrázek použit z internetové stránky - bohužel zde je jen kresba lícové strany). Líc představuje stojící ženskou postavu jako symbol Francie, která má na hlavě frygickou čapku s vavřínem a držící meč. V pozadí je vpravo část pevnosti Vaux, vlevo část města Verdun, nad kterým vychází slunce. Nahoře je umístěn opis ON NE PASSE PAS, dole drobné jméno medailera STEINER. Rub představuje část stylizované pevnosti pod hradební městskou korunou. Dole je kříž řádu Čestné legie na ruinách, po obou stranách pevnosti je rozdělený nápis VER/DUN.
Verdunské medaile patří mezi neoficiální francouzské medaile, nemohou být nošeny na stejnokroji (Podle zákona z 6. listopadu 1920). Fascinace pro dlouhý a tvrdý boj, a snahu udržet Verdun před pádem do německých rukou, vytvořila z Verdunské medaile nehynoucí symbol vytrvalé obrany a jeden z vyhledávaných objektů faleristických sbírek, orientovaných na francouzské dekorace nebo dekorace z období 1. světové války.
Literatura:
Dr. Roman Jedlička:Typy francouzské medaile města VERDUN, časopis SIGNUM
Archiv a internetové stránky p. Hendrika Meerschaerta z Belgie, z kterých jsou použity vyobrazení typu 8-8
Vlastní archiv autora.

Verdunská medaile - Zajímavý štítek na stuze medaile

Zajímavý štítek na stuze medaile
Verdunská medaile - Miniaturní spona bojovníka od Verdunu(sbírka Smýkal)

Miniaturní spona bojovníka od Verdunu(sbírka Smýkal)
Verdunská medaile - Čestná pamětní medaile

Čestná pamětní medaile
URL : https://www.valka.cz/Verdunska-medaile-t81873#300201Verze : 1
jeden list ze zlaté knihy města Verdun se jmény Čechoslováků.


Zdroj-osobní dopis a fotokopie stránky Zlaté knihy z města Verdun,archiv autora
Verdunská medaile - zlatá kniha1

zlatá kniha1
Verdunská medaile - zlatá kniha 2

zlatá kniha 2
URL : https://www.valka.cz/Verdunska-medaile-t81873#300984Verze : 0
Verdunská medaile kterou byl vyznamenán střelec Karel Stodola (*27.6.1889 +16.5.1966), 21.střelecký pluk francouzské legie - viz.seznam_legionaru2.


Foto autor (vnuk vyznamenaného),souhlas s kopírováním v jakékoli podobě.
Verdunská medaile - verdunská medaile

verdunská medaile
Verdunská medaile - verdunská medaile

verdunská medaile
Verdunská medaile - střelec Karel Stodola

střelec Karel Stodola
URL : https://www.valka.cz/Verdunska-medaile-t81873#301187Verze : 0
Památník ve Verdunu kde je uložena Zlatá kniha a také kartotéka se jmény všech,kteří byli vyznamenáni verdunskou medailí.


Foto autor, souhlas s kopírováním v jakékoli podobě.
Verdunská medaile - památník

památník
Verdunská medaile - zlatá kniha

zlatá kniha
Verdunská medaile - kartotéka

kartotéka
URL : https://www.valka.cz/Verdunska-medaile-t81873#301188Verze : 0
Název
Name
Verdunská medaile
Verdun Medal
Médaille de Verdun
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1919 Husák, Otakar
DD.MM.1921 Kryštof, František
DD.MM.1926 Horáček, František
DD.MM.1926 Spiré, Claude Martin François Joseph
DD.MM.1926 Šnejdárek, Josef
DD.MM.1927 Preininger, Ladislav
DD.MM.RRRR - Anderson, Alvord Van Patten
DD.MM.RRRR Brébant, Théophile Marie
DD.MM.RRRR Bullard, Eugene Jacques
DD.MM.RRRR Lukas, Karel
DD.MM.RRRR Mitchell, William Lendrum
DD.MM.RRRR Nungesser, Charles Eugéne Jules Marie
DD.MM.RRRR Stanovský, Vilém
DD.MM.RRRR Vejmelka, František
DD.MM.RRRR Wickersham, Cornelius Wendell
Celkem : 15
URL : https://www.valka.cz/Verdunska-medaile-t81873#415221Verze : 0
MOD
Ve zlaté knize jsem našel jméno svého otce Omelančuk Ondřej a doma mám tyto medaile
URL : https://www.valka.cz/Verdunska-medaile-t81873#616630Verze : 0