Main Menu
User Menu

Vojenský historický ústav [1994-RRRR]

Vojenský historický ústav

     
Název:
Name:
Vojenský historický ústav
Originální název:
Original Name:
Vojenský historický ústav
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1994
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1994-DD.MM.RRRR Ministerstvo obrany SR
Dislokace:
Deployed:
01.05.1994-DD.MM.RRRR Bratislava

Velitel:
Commander:
01.05.1994-01.06.2008 Bystrický, Jozef (Plukovník)
01.06.2008-DD.MM.RRRR Čaplovič, Miloslav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.05.1994-DD.MM.RRRR Odbor vojensko-historických výskumov
01.05.1994-DD.MM.RRRR Vojenský historický archív
01.05.1994-DD.MM.RRRR Vojenské historické múzeum
Čestný název:
Honorary Name:
01.05.1994-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:

Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, https://www.vhu.sk/index.php?ID=11
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-historicky-ustav-1994-RRRR-t49248#191187Verze : 0
MOD
Dislokácia pracovísk VHÚ:


Bratislava
– riaditeľstvo VHÚ
– Odbor vojenskohistorických výskumov
– Vojenský historický archív


Piešťany
– Vojenské historické múzeum (riaditeľstvo, múzejné oddelenie)


Svidník
– múzejné oddelenie Vojenského historického múzea
POSLANIE VHÚ
A/ zabezpečovať rozvoj►slovenskej vojenskej historickej vedy v súlade so štátnou vednou politikou a koncepciou rozvoja vojenskej vedy;
►vojenského archívnictva v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
►vojenského múzejníctva v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Deklaráciou Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva (zbierka zákonov SR č. 91/2001 Z. z., čiastka 39);
►špecializovanej vedeckej knižnice a knižničných služieb v súlade so zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona z. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov;
►vojenskohistorických služieb;
►všestrannej starostlivosti o národné kultúrne pamiatky a kultúrne pamiatky v správe VHÚ v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákonom č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch.B/ vykonávať súčinnostné úlohy so zložkami MO SR pri zabezpečovaní●realizácie uznesení vlády SR z oblasti ochrany a revitalizácie národného kultúrneho dedičstva v rezorte ministerstva obrany;
●priebežnej realizácie Protokolu medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom obrany ČR o rozdelení archívnych fondov a spisových celkov Československej armády a ich spoločnom využívaní z 26. 10. 1995;
●zastupovania Ministerstva obrany SR v komisii Ministerstva vnútra SR na prípravu dvojstranných medzištátnych dohôd o vojnových hroboch;
●odborného dohľadu nad vyraďovaním registratúrnych záznamov v rezorte ministerstva obrany;
●návrhov rozkazov prezidenta SR k historickým výročiam a zabezpečovanie činnosti Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR;
●návrhov vystúpení ministra obrany na podujatiach súvisiacich s vojenskohistorickou problematikou (historické výročia, stretnutia s účastníkmi odboja a veteránmi);
●návrhov odpovedí na žiadosti a návrhy adresované ministrovi obrany SR vzťahujúce sa na oblasť vojenských dejín a tradícií, resp. ich priame vybavovanie;
●odborných stanovísk k návrhom na povyšovanie účastníkov národného boja za oslobodenie;
●vojenského vzdelávania a výchovy (publikačná činnosť, prednášky);
●zriaďovania siení cti a slávy (odborná, metodická a materiálna pomoc);
●udeľovania čestných a historických názvov vojenským útvarom (odborné stanoviská);
●tvorby vojenskej symboliky (odborné stanoviská, návrhy).


Pri VHÚ pôsobí Slovenská komisia vojenskej histórie (SKVH). SKVH bola prijatá v roku 1994 do Mezinárodnej organizácie vojenskej histórie - Commision Internationale d´ Histoire Militaire (CIHM). Od kongresu vo Varšave v roku 1994 sa aktívne zúčastňuje na kongresoch usporiadaných v Európe.


zdroj: https://www.vhu.sk/index.php?ID=11
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-historicky-ustav-1994-RRRR-t49248#313439Verze : 0
Znak Vojenského historického ústavu má oválny tvar, v strede je umiestnený zlatý (žltý) meč charakterizujúci príslušnosť k rezortu obrany so štátnym znakom SR, ktorý zvýrazňuje celoštátnu pôsobnosť ústavu voblasti vojenskej histórie.
Meč je ovenčený zlatými (žltými) vavrínovými ratolesťami, tie symbolizujú mierový charakter pracoviska, v dolnej časti vyrastajú zo zvitku, ktorý je symbolom uchovávania, spracovávania a odovzdávania poznatkov o vojenskej histórii. V hornej časti zlatej obruby s čiernym lemom je v kruhopise názov VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV. V dolnej časti na pravej a ľavej strane dovnútra preloženej obruby je názov posádky BRATISLAVA. Oba texty sú zobrazené zlatým (žltým) majuskulným písmom.


Zdroj:
www.vhu.sk
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-historicky-ustav-1994-RRRR-t49248#635160Verze : 0
MOD
Diskuse
VHÚ Bratislava má svoju webstránku:


https://www.vhu.sk/


Na stránke je o.i., k dispozícii i periodikum Vojenská história - www.vhu.sk/index.php?ID=31.


Ohľadom riaditeľa, môžem potvrdiť, že ním je pplk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-historicky-ustav-1994-RRRR-t49248#334319Verze : 0