Main Menu
User Menu

CZK - Kasematní kanon vz. 44/59

85 mm pevnostní kanón vzor 1944/1959
Autor textu Martin Ráboň, Klub historického vojenství - Brno
Text upravil Jiří Tintěra, Difrologický klub - Praha


85 mm pevnostní kanón vz. 44/59 (1) byl určen do objektů těžkého pevnění (pěchotních srubů) a tvořil v 60. až 90. letech minulého století hlavní složku výzbroje těžkých objektů na jižní Moravě Šatov, Hevlín a Mikulov a u Bratislavy na Petržalce.


Již koncem 40. let 20. století uvažovala čs. armáda o znovuvyzbrojení předválečných pěchotních srubů na jižní hranici státu. Nabízela se možnost osadit původní zbraň L1 - 4 cm protitankový kanón vz. 36 ráže 47 mm do zachovalých střílen pěti objektů na Petržalce a do šesti objektů na jižní Moravě po znovuosazení za okupace vytržených střílen. Vzhledem k výkonu této zbraně (protipancéřový granát prorážel 50 mm pancíř na vzdálenost 1100 metrů) se zvažoval vývoj výkonnější zbraně nové, nebo rekonstrukce některé jiné vhodné polní zbraně pro pevnostní podmínky. Nejžhavějším kandidátem na rekonstrukci byl původně německý kanón ráže 88 mm, výroba jehož hlavně běžela v době okupace Československa ve Škodových závodech v Plzni.


Během měsíce ledna a února roku 1952 bylo rozhodnuto o použití tankového kanónu vzor 44 ráže 85 mm sovětského původu, jako výchozí zbraně pro vývoj nového pevnostního kanónu. Roli jistě sehrál tlak na unifikaci munice, solidní vlastnosti tohoto kanónu i poněkud menší rozměry ve srovnání s kanónem ráže 88 mm (2).


Vývoj pevnostního kanónu byl zadán v roce 1952. Ke střeleckým zkouškám došlo v roce 1954 (3), poté následovalo zastavení konstrukčních prací. O dokončení rekonstrukce tankového kanónu bylo rozhodnuto až v roce 1958.


Práce na upraveném kanónu byly dokončeny v roce 1959 a ve dnech 24. listopadu až 10. prosince téhož roku proběhly za zkušebním objektu v Jincích vojskové zkoušky. Do výzbroje čs. armády byl kanón zaveden usnesením kolegia ministra národní obrany ze dne 21. dubna 1959.


Celkově bylo vyrobeno 20 kusů 85 mm pevnostních kanónů vz. 44/59, z toho 1 prototyp, 18 kanónů pro potřeby objektů (12 kusů pro pěchotní sruby v oblasti jižní Moravy, 5 kusů pro pěchotní sruby na Petržalce, 1 kus pro cvičný objekt CE na cílové ploše Jordán, později přemístěný do cvičného objektu ve VVP Libavá) a 1 záložní zbraň. Rekonstrukce uvedeného počtu kanónů se uskutečnila v národním podniku Konstrukta Trenčín na přelomu let 1959 až 1960.


Úprava střílen všech vyhlédnutých bojových objektů proběhla v letních měsících roku 1959, instalace kanónů byla dokončena v první polovině roku 1960.


Hlavními úkoly této zbraně byly
1/ ničení tanků, samohybných děl a jiných nepřátelských motorizovaných a mechanizovaných prostředků,
2/ umlčování a ničení nepřátelského dělostřelectva,
3/ ničení pěchotních palebných prostředků a živé síly nepřítele.


Hlavní balistické a konstrukční údaje 85 mm pevnostního kanónu vz. 44/59


1. Balistické údaje


Počáteční rychlost
- při střelbě protipancéřovou střelou se stopovkou (čs. výroby) 800 m/sek
- při střelbě protipancéřovou střelou (plnou) se stopovkou (čs. výroby) 800 m/sek
- při střelbě protipancéřovou střelou (s tupou špičkou a s balistickou čepicí) se stopovkou BP-365 (sov. výroby) 792 m/sek
- při střelbě protipancéřovou střelou (s ostrou špičkou) se stopovkou GP-365 (sov. výroby) 792 m/sek
- při střelbě protipancéřovou podkaliberní střelou se stopovkou (čs. i sov. výroby, BP-365n) 1040 m/sek
- při střelbě tříštivým granátem (z jednoho kusu) náplň plná (čs. i sov. výroby) 785 m/sek
- při střelbě tříštivým granátem (z jednoho kusu) náplň zmenšená, O-365 K (sov. výroby) 785 m/sek


Hmotnost
- protipancéřové střely se stopovkou (čs. výroby) 9,20 kg
- protipancéřové střely (plnou) se stopovkou (čs. výroby) 9,20 kg
- protipancéřové střely (s tupou špičkou a s balistickou čepicí) se stopovkou BP-365 (sov. výroby) 9,20 kg
- protipancéřové střely (s ostrou špičkou) se stopovkou BP-365 (sov. výroby) 9,20 kg
- protipancéřové podkaliberní střely se stopovkou (čs. i sov. výroby, BP-365n) 4,99 kg
- tříštivého granátu (z jednoho kusu) náplň plná (čs. i sov. výroby) 9,54 kg


Největší tlak prachových plynů asi 2585 kg/cm2.


2. Konstrukční údaje
Ráž 85 mm
Délka hlavně se zadkem 4645 mm
Délka drážkované části vývrtu 3495 mm
Počet drážek 24
Délka závitu 25 ráží
Úhel stoupání (konstantní) 7° 9´
Největší náměr 18°
Největší sklon - 8°
Rozsah odměru ± 22° 30´
Normální délka zákluzu 280 až 320 mm
Největší přípustná délka zákluzu 330 mm
Počáteční tlak ve vratníku 34 až 37 atm.
Množství kapaliny ve vratníku 3,15 dm3
Množství kapaliny v zákluzové brzdě (bez kompenzátoru) 3,65 dm3
hmotnost elevačních hmot (bez pancíře) 1150 kg
Hmotnost zákluzových částí 900 kg


Všeobecné údaje o konstrukci kanónu
85 mm pevnostní kanón vz. 44/59 se skládá z hlavně s vyplachovacím zařízením, ze závěru se závěrovou poloautomatikou, z kolébky, z brzdovratného zařízení, z lafety, z náměrového a odměrového řídidla, z ochranného krytu, ze spouštěcího ústrojí, z odvodu nábojnic (pravého, nebo levého dle orientace střelecké místnosti), z tankového zaměřovacího dalekohledu, z pomocného zaměřovače a ze zařízení pro přetažení hlavně do střelecké místnosti pěchotního srubu.


- Úplná hlaveň se skládá z vlastní hlavně (monobloku), zadku hlavně, upínacího šroubu, objímky a vyplachovacího zařízení.
- Závěr je klínový, s poloautomatikou mechanického typu, klín je svislý, padací.
- Kolébka je litá, tvaru objímky. V jejích ložiskách jsou uloženy kolébkové čepy, které jsou připevněny šrouby k nosiči kolébky. Na zadní části vespod kolébky je unášecí konzole, která má dva otvory, v nichž jsou upevněny maticemi pístnice brzdovratného zařízení. Uvnitř v kolébce je uložena hlaveň, která klouže při zákluzu ve vodících pouzdrech, zalisovaných a připevněných k tělu kolébky. Na vrchní části kolébky je konzola s otvorem, v níž je maticí upevněna pístnice vyplachovacího zařízení.
- Brzdovratné zařízení se skládá s kapalinové brzdy a ze vzduchokapalinového vratníku.
- Zákluzová brzda je umístěna po levé straně. Plní se glycerinovou kapalinou steol M v množství 3,65 l.
- Vratník je umístěn po pravé straně. Plní se glycerinovou kapalinou steol M v množství 3,15 l a vzduchem (nebo dusíkem) stlačeným na 34 až 37 atm.
- Normální délka zákluzu je 280 až 320 mm. Největší přípustná délka zákluzu je 330 mm (je značena nápisem ″STOP″)
- Součástí lafety je rám, pancíř kanónu, clona a nosič kolébky. Všechny tyto součásti jsou lité, tloušťky stěn jsou voleny tak, aby byla obsluha chráněna před zraněním a zbraň před zničením.
- Náměrové řídidlo je zubatkové a je umístěno na nosiči kolébky po levé straně kanónu. Umožňuje dávat hlavni náměr v mezích od -8° do +18°.
- Odměrové řídidlo je umístěno pod náměrovým řídidlem, rovněž po levé straně zbraně. Umožňuje udělovat hlavni odměr v rozsahu ± 22°30´ a tento sledovat na stupnici odměru.
- Ochranný kryt se skládá ze dvou krytů (pravého a levého) a z lapače nábojnic, který je možno odklopit nahoru a v této poloze zajistit.
- Spouštěcí ústrojí kanónu se skládá s elektrického a z ručního spušťadla. Spoušť elektrického spušťadla je umístěna na rukojeti náměrového kolečka a spoušť ručního spušťadla na levém ochranném krytu.
- Odvod nábojnic je umístěn pod zadkem hlavně a skládá se ze spodní a horní části. U objektů, které mají střílnu krytou křídlem z levé strany se používá odvod nábojnic levý, u pevností s opačným krytím střílny odvod nábojnic pravý. Rozdíl mezi oběma odvody nábojnic je pouze ve tvaru jejich spodní části.
- Tankový zaměřovací dalekohled TŠ-16 je kloubový.
- Pomocný zaměřovač je mechanický s deskou, po které se pomocí pákového převodu pohybuje ukazatel.
- Zařízení pro přetažení hlavně do střelecké místnosti je umístěno ve střelecké místnosti a skládá se z kolejnic (kratších a delších), z pojízdného kozlíku (vnitřního), z podpěrného kozlíku (vnitřního), ze dvou kozlíků, z krytu a nosiče. Po dobu, kdy je zbraň v činnosti, jsou tyto součásti uloženy podél stěn.
- Kanón je upevněn ve střílně v přední části střelecké místnosti. Po levé straně kanónu je umístěn tankový zaměřovací dalekohled TŠ-16 a v tomto prostoru se pohybuje střelec. Nabíječ má stanoviště na pravé straně kanónu.
- Pozorování prostoru před pevnostním objektem se provádí průzory ve střílnách a z pancéřového zvonu (velitelské věžičky).
- Obsluha zbraně (1 poddůstojník a 4 příslušníci mužstva) měla být schopna namontovat kanón do střílny a vysunout jej do palebné polohy za 20 minut.


Popis kanónu (4) - viz 85kp-44!59-popis.gif

1. hlaveň
2. kolébka
3. náměrové řídidlo
4. levý ochranný kryt
5. lapač nábojnic
6. žlab lapače nábojnic
7. šroub
8. rám střílny
9. rám
10. clona
11. pancíř kanónu
12. nosič kolébky
13. konzola tankového zaměřovacího dalekohledu
14. závěs tankového zaměřovacího dalekohledu
15. zákluzový ukazatel
16. odměrové řídidlo
17. ukazatel odměru
18. odvod nábojnic
19. ruční spušťadlo
20. tankový zaměřovací dalekohled TŠ-16
21. konzola
22. šroub
23. pomocný zaměřovač
24. polohová libela
25. odměrová stupnice

Montáž kanónu (4) - viz 85kp-44!59-montáž.gif


1. rám střílny
2. rám
3. objímka
4. patky
5. nosná konstrukce
6. desky
7. podpěrné trámy
8. konzola
9. vnější kolejnice
10. vnější pojízdný kozlík
11. vozík
12. otočný rám
13. vnitřní kolejnice krátké
14. kozlík
15. vnitřní pojízdný vozík
16. šroub
17. šroub
18. základová deska


Z objektů na jižní Moravě byly kanóny demontovány v roce 1999. Jeden exemplář je asi 5 let v majetku Vojenského a technického muzea v Lešanech (jde o zbraň určenou pro výcvik), dalších 12 kusů je na území ČR, zbývajících 7 kusů je zřejmě v majetku ASR a o jejich osudu není autorům nic známo. V současnosti probíhají jednání několika muzeí v ČR o záchraně několika kusů této zajímavé zbraně a jejich instalaci v některé z vojensko-historických expozic.


Poznámky pod čarou


(1)
Zbraň u Československé lidové armády (ČSLA) obdržela i kratší označení, které pravěpodobně vyhlíželo takto 85 mm Kp-44/59 ("K" jako kanón, "p" jako pevnostní, pomlčka nahrazovala pojem "vz.", čísla v zlomku první pro rok vzniku do výzbroje a druhé pro rok zavedení do výzbroje). Zbraň byla vyvinuta ze sovětského tankového děla 85 mm tankovaja puška obr. 1944 g. a v ČSLA nesla zkrácené označení 85 mm Kt-44 S ("t" jako tankový, "S" jako sovětský).


(2)
Tomuto rozhodnutí předcházela práce na místě samém, tedy na pevnostních objektech. V druhé polovině července roku 1947 byla provedena obhlídka stavu objektů u Šatova, Hevlína a Mikulova, během které vojáci konstatovali neuspokojivý stav objektů, především jejich celkovou stavební nedokončenost (izolace, omítky a pod.), skutečnost, že střílny zbraní L1 a M (pro dvojčata těžkých kulometů vz. 37) jsou vytržené, znečištění interiérů objektů, včetně zasypání některých studní a nádrží OMS.


Ještě v roce 1947 zadal velitel ženijního vojska brigádní generál Čermák opravné a dokončovací práce na objektech těžkého opevnění v prostoru jižní Moravy stavební firmě Ing. Růžička ze Znojma za cca 6 milionů tehdejších korun. Lhůta pro provedení prací činila 120 dnů, do funkce vojenského stavebního dozoru (VSD) byl ustanoven škpt. Václav Milavec (bývalý příslušník předválečného ŘOP - Ředitelství opevňovacích prací), stavba spadala do působnosti nově ustanoveného Velitelství stavebního úseku III.


Firma Ing. Růžička se během prací potýkala díky neutěšené poválečné době s řadou problémů, nedostatkem kvalifikovaného dělnictva, pohonných hmot i kvalitního materiálu. Navíc stejně jako většina ostatních firem byla postižena v dubnu 1948 po komunistickém převratu uvalením národní správy. Práce se podařilo zkolaudovat až 11. listopadu 1948, prostavěno bylo 7 827 323,20 Kčs. V té době byly otvory střílen zazděny a překryty heraklitem.


(3)
Veškeré nově vyvíjené pevnostní zařízení (zbraně, ventilace a pod.) bylo zkoušeno ve zkušebním a cvičném objektu CE, který byl v roce 1936 vybudován na cílové ploše Jordán ve Vojenském výcvikovém prostoru Jince v Brdech. Tento objekt bylo mimochodem před zahájením zkušebního programu nového pevnostního kanónu potřeba také rekonstruovat. Stavební opravy, kdy např. došlo k odstranění následků sedmi průstřelů čelní stěny, proběhly ve druhé polovině měsíce března roku 1948, část zdiva čelní stěny a střechy byla ubourána a objem materiálu při opravných pracích činil cca 120 m3 betonu.


(4)
Kresby a výkresová dokumentace jsou převzaty z rukověti ČSLA Děl-22-11, MNO, Praha 1960.


Podklady
ÚVA - Praha fond MNO 1952 VŽV T 99/4/1/5, karton č. 98, čj. 50.614
ÚVA - Praha fond MNO 1952 VŽV T 99/4/2 - 99/5/1, karton č. 100, čj. 50.614
Předpis Děl-22-11 85 mm Pevnostní kanón vz. 44/59, Praha 1960
Jiří Janoušek, Jiří Tintěra a Josef Spurný 85 mm Kp-44/59 (kanón ÚV, vzor 1944 S, čsl. přestavba na pevnostní 1959)
Akce Difrologického klubu: Technická obhlídka a fotodokumentace v depozitu ..., 2003.
kolektiv SPČSO Československé opevnění z let 1935-38 - Muzea a památníky, Brno 2003
kolektiv SPČSO Utajené pevnosti - československé opevnění z let 1936-39 na jižní Moravě, Brno 2003
Martin Ráboň, Jiří Tintěra A-4 Atak č. 046, str. 2-16, srpen 2002, dodatek květen 2003, nepravidelník z Difrologického klubu
nepravidelníky Fortsborník č. 7/II, Brno 2002 a 7/III, Brno 2004.
nepravidelníky BOING, č. 54 a 55, rok 2004, z Klubu historického vojenství - Brno
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 - Popis

Popis
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 - Montáž

Montáž
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 - Pohled na zakrytou střílnu

Pohled na zakrytou střílnu
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 - Zbraň v palebném postavení

Zbraň v palebném postavení
URL : https://www.valka.cz/CZK-Kasematni-kanon-vz-44-59-t20545#77743Verze : 4
MOD
Předkládám soupis vyražených identifikačních značek kasematního kanonu s výrobním číslem 17 - který je exponátem Muzea čsl. opevnění a dělostřelecké tvrze Bouda.


Toto není úplný výčet vyražených údajů. Opsány jsou pouze ty zřetelně vyražené. K jejich upřesnění došlo díky laskavosti zbrojíře muzea, pana Bedřicha Škraňky. Jak tato zbraň vyhlíží nyní a další údaje, naleznete na internetové adrese: https://www.armyfort.com/cz/akce.php?id=50
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Kasematni-kanon-vz-44-59-t20545#89584Verze : 0
MOD
Jedným z objektov ťažkého opevnenia v Petržalke ktorý bol týmito kanónmi vyzbrojený a kde sa dodnes zachovali časti ich lafetácie je zrub B-S-8 "Hřbitov" ležiaci vedľa pozostatkov vojenského cintorína v tesnej blízkosti štátnej hranice.


Vlastné foto.
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 - Ľavá strieľna je bez krytu

Ľavá strieľna je bez krytu
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 - Pravá strieľňa s krytom

Pravá strieľňa s krytom
URL : https://www.valka.cz/CZK-Kasematni-kanon-vz-44-59-t20545#121972Verze : 0
Kým objekt na predchádzajúcich záberoch je uzavretý, v inom zrube, myslím že v B-S-2 "Mulda" alebo v B-S-3 "Paseka" je možné vidieť lafetáciu kanóna v interiéri. Objekty sú pomerne dobre zachované jednak preto, že boli v užívaní armády až do začiatku 90.rokov minulého storočia, jednak preto lebo niektoré z nich sú stále v hraničnom pásme a tiež preto lebo ležia bokom od cykloturistických trás.


Vlastné foto.
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Kasematni-kanon-vz-44-59-t20545#121973Verze : 0
Tieto fotky sú zo zrubu B-S-1 "Štěrkoviště", kúsok od brehu Dunaja. Tá lafeta aj interiér objektu sú zatiaľ najzachovalejšie čo som doteraz videl. Ale to časom hodím do sekcie o opevneniach. Námer aj odmer je plne funkčný, dokonca aj ručné spúšťadlo funguje.


Vlastné foto.
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Kasematni-kanon-vz-44-59-t20545#133836Verze : 0
Vlastné foto.
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Kasematni-kanon-vz-44-59-t20545#133837Verze : 0
Vlastné foto.
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Kasematni-kanon-vz-44-59-t20545#133838Verze : 0
Vlastné foto.
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Kasematni-kanon-vz-44-59-t20545#133839Verze : 0
"V rokoch 1959 - 63 sa podarilo do pechotných zrubov inštalovať 17 zbraní a ostatné (z celkového počtu 20 ks) slúžili k výcviku v cvičných objektoch v Jíncích (neskôr v Libave), Znojme a Mikulove".


Zdroj:Bílek, Jiří, a.i.: Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy, MO ČR 2008
URL : https://www.valka.cz/CZK-Kasematni-kanon-vz-44-59-t20545#315170Verze : 0
85 mm pevnostný kanón PvK vz.44/59 je umiestnený v ťažkom opevnení a tvorí hlavnú zložku výzbroje tohoto opevnenia.


85 mm PvK vz.44/59 sa líši od 85 mm TK vz.44 niektorými konštrukčnými zmenami, ako například vyplachovacie zariadenie, lafetácia, rozsah námeru i odmeru, konštrukcia odmerového riadidla, mieridlá, odvod nábojníc apod. Tieto zmeny vyplynuli z vlastného určenia kanónu.
Zdroj : Del-22-11 85 mm Pevnostný kanón vz.44/59 – predpis ČSĽA, Praha 1960
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 - Záver kanónu.

Záver kanónu.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Kasematni-kanon-vz-44-59-t20545#386829Verze : 0
Kanon instalovaný v objektu MJ-S4


Video z instalace:
mj-s4.rajce.idnes.cz
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 - Kanon instalovaný v objektu MJ-S4

Kanon instalovaný v objektu MJ-S4

Web autora : www.mj-s4.cz
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/CZK-Kasematni-kanon-vz-44-59-t20545#529613Verze : 0
Diskuse
Exponát muzea opevnění - Bouda, stav v roce 2004.


Foto via MO Bouda.
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Kasematni-kanon-vz-44-59-t20545#89728Verze : 0
MOD
Kompletní kanón tohoto typu je k vidění v Lešanech, kde je zabudovaný do upravené stěny jednoho z výstavních objektů.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Kasematni-kanon-vz-44-59-t20545#122199Verze : 0
Kasematní kanony se vrátily


Koncem měsíce dubna se vrátily dva pevnostní kanóny vzor 44/59 do srubu MJ-S 3 "Zahrada“ u Šatova. Tyto kasematní zbraně představovaly hlavní výzbroj šesti jihomoravských pevností v letech 1960-1999. Osazení děl zajistilo Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Klubem historického vojenství v Brně, obcí Šatov a firmou Znovín.


Bližší informaci naleznete na stránkách Armyfortu a Technického muzea v Brně.


Videozáznam o stěhování vysílala TV Nova 27. dubna 2006.
CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


CZK - Kasematní kanon vz. 44/59 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Kasematni-kanon-vz-44-59-t20545#157593Verze : 0
MOD