Valka.cz je oficiálním partnerem největšího vydavatelství military literatury Naše vojsko a časopisu Military Revue.

Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Úvod


Autor :    Příspěvků : 11   Publikováno :    Shlédnuto : 7214

Konflikt mezi Izraelci a Palestinci, na rozdíl od mnohých tvrzení, je záležitostí moderní éry. Jak islám, tak judaismus mají mnohé společné rysy a prvky. Mnohé židovské biblické postavy jsou muslimy uznávány a ctěny, obzvláště Abrahám, skrze kterého se de facto prolínají všechna tři světová monoteistická náboženství – judaismus, islám a křesťanství. Z historie je známo mnoho případů, kdy Židé a muslimové bojovali bok po boku za společnou věc. Jako příklad lze uvést křížové výpravy, kdy zastánci obou náboženství společně bránili Jeruzalém před křesťanskými rytíři. Ve starověké a středověké historii se mnohem častěji setkáme s konflikty zcela jiného rázu než je ten dnešní; s konflikty, kde na jedné straně stojí křesťané a na druhé Židé a Arabové, ať už odděleně nebo pospolu. Události z moderní historie, jako byla Druhá světová válka a založení Státu Izrael, však obrátily dřívější spojence proti sobě. Vznikl tak konflikt nejen náboženský, ale především konflikt mocenský, konflikt o území, které paradoxně náleží oběma stranám. Další zvláštností je fakt, že tento konflikt nezůstal pouze na vnitrostátní úrovni, jak by se mohlo zpočátku jevit, nýbrž zpřevážné části spočíval v rukou vnějších aktérů.

Z tohoto důvodu cílem této práce není analýza příčiny vzniku ani průběhu tohoto nekončícího konfliktu, nýbrž analýza jeho mezinárodně – politických souvislostí, tj. postojů a angažovanosti světových mocností. Na úvod ovšem považuji za nezbytné v rámci pochopení celé problematiky stručně zmínit průběh tohoto konfliktu od samotného prapočátku jeho vzniku až do současnosti.

Nejprve byl rozpor mezi Židy a Palestinci pouze lokálního charakteru, následně ovšem přerostl do globálních rozměrů. Jak na něj tedy velmoci dnešního mezinárodního systému nahlížejí, jaké byly příčiny jejich intervence, na které stojí straně a jaké výhody či nevýhody z toho vyplývají pro ně i pro bojující strany jsou otázky, na které se budu soustředit ve stěžejní části své bakalářské práce. V jednotlivých kapitolách věnovaných účastníkům tohoto konfliktu majícím největší podíl na jeho průběhu budou přiblíženy historické dimenze jejich působení, jejich zájmy a politika a dopady jejich vlivu na vývoj situace v této oblasti. Vzhledem k prostoru jsou zde analyzovány pouze čtyři aktéři -Spojené státy americké, Sovětský svaz a potažmo Ruská federace, Evropská unie a Organizace spojených národů -a to ztohodůvodu, že právě oni se nyní nejvíce zasazují o mírové uspořádání vztahů v tomto regionu v co nejkratší době. Nicméně je nutné zmínit, že izraelsko-palestinský konflikt má kromě mezinárodně-politických souvislostí i souvislosti regionální. Okolní arabské státy, zejména Egypt, Jordánsko, Sýrie a Libanon se rovněž ve velké míře podílí na jeho průběhu.

Poslední kapitola je věnována spolupráci Spojených států amerických, Ruské federace, Evropské unie a Organizace spojených národů v rámci tzv. Kvartetu, přičemž největší důraz je kladen na jejich společný projekt zabývající se nastolením definitivního míru na Blízkém východě, kterým je plán známý pod názvem Cestovní mapa neboli Roadmap.[1] V závěru této práce jsou zhodnoceny možné příčiny neúspěchu mírového procesu, a rovněž jsou navrženy kroky, které by mohly v budoucnosti napomoct obrátit tento stagnující konflikt ke konečnému uspořádání vztahů.

Poznámky

[1] V následujících kapitolách se budu nadále držet originálního názvu, tj. Roadmap.

Předchozí stránka   Obsah   Následující stránkaKomentáře via Facebook (nutná registrace na FB)

Komentáře via Disqus (moderovaná diskuse, bez nutnosti registrace)


comments powered by Disqus

Původní diskuse (není již možné vkládat nové komentáře)

Zobraz komentáře (0) / starý systém


Tato stránka byla zobrazena : 7214 krát


 
 
    
Ošklivý sup